CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Patria lui Nicolae Bălcescu

MNIR, autor la Muzeul Național de Istorie a României

Noţiunea de patrie şi-a pierdut pentru foarte mulţi interesul, pentru unii a devenit chiar un subiect de batjocură şi ironii, pentru alţii doar un pretext de populism politic scrie regretatul istoric Dan Berindei (1923-2021), fost vicepreședinte al Academiei Române, în publicaţía http://www.istoriesicivilizatie.ro.

 Din păcate, nici familia şi, mai grav, nici şcoala nu-i întreţin valenţele la tineri în măsura cuvenită şi necesară pentru ca o naţiune să nu se degradeze şi să nu-şi piardă fiinţa.

Și totuşi, fără acest simţământ nobil şi înălţător, o Românie n-ar fi putut exista.

Ziditorii ei şi-au iubit patria, s-au considerat fiii ei şi ca fiind cei care erau datori s-o slujească cu dăruire şi spirit de jerftă.

Ei ne aruncă dojeni din lumea de dincolo şi ne îndeamnă la trezire, şi printre cei dintâi se află Nicolae Bălcescu.

Deşi au trecut mai bine de 160 de ani de la dispariţia sa, modelul uman pe care el ni-l oferă rămâne impresionant.

S-a născut în vremuri de încercare, cu vreun an şi ceva înainte de revoluţia lui Tudor, a rămas orfan de tată la cinci-şase ani, crescându-l o mamă văduvă, care a înfruntat timpurile  pentru a-şi apăra  mica ei familie şi a o educa fără a precupeţi jertfe.

De mic, Bălcescu şi-a dezvăluit însuşirile intelectuale şi o pasiune pentru studiul trecutului. De la Ion Ghica, colegul său de la Sf. Sava, avem mărturia silinţelor sale cărturăreşti şi a luptei pe care a dat-o cu uriaşul Sotea pentru a-şi apăra însemnările.

Între el şi Ghica s-a zidit de atunci o prietenie de nezdruncinat, care avea ca numitor comun dorinţa lor ardentă de a fi ziditorii unei Românii.

Nicolae Bălcescu

Și-a început viața în închisoare pentru Revoluție

 Dorinţa de a sluji şi de a contribui la ridicarea ţării, dorinţă care însufleţea, de altfel, pe mulţi dintre cei care  aparţineau generaţiei sale, l-a determinat pe Bălcescu să se înscrie în rândurile oştenilor din armata naţională renăscută  şi, de asemenea, să consacre problematicii militare primele sale studii istorice  şi cu gândul de a trezi pe concetăţenii săi.

Tot în anii tinereţii, când nu împlinise 20 de ani, s-a implicat în acţiunea lui Mitică Filipescu, tânărul fiu de mare boier care şi-a jertfit viaţa fără să şovăie pentru ca să fiinţeze  un  stat modern al românilor. Bălcescu a cunoscut rigorile detenţiei, ceea ce l-a făcut să mărturisească, în 1850, că el şi-a “început viaţa intrând în închisoare pentru revoluţie” şi că “închisoarea obligă ca şi nobleţea”.

După eliberare, n-a trăit decât pentru cercetările şi studiile sale istorice, pentru ţara nouă la a cărei construcţie voia să contribuie, uitându-se pe sine şi interesele sale.

Istoricul Nicolae Bălcescu

Ideolog şi fruntaş al revoluţiei, luptător intransigent şi neînfricat, Bălcescu s-a ilustrat şi a fost apreciat de contemporanii săi pentru însuşirile sale, dar şi pentru dăruirea sa patriotică, el  luptând totodată pentru colaborarea şi împăcarea naţiunilor, însufleţit de imaginea României viitorului.

Suferind de o boală neiertătoare în acea vreme, a scris până în ultimele clipe ale vieţii lucrarea cea  mai de seamă consacrată lui Mihai Viteazul, considerat, îndrituit de el, un înălţător model prin  jertfa pe care marele voevod o făcuse pentru neatârnarea şi unitatea  românilor.

Întreaga viaţă, Bălcescu, şi-a dăruit-o României ce avea să vină, patriei virtuale la care visa. De pe această poziţie, el s-a apropiat şi a slujit studiilor istorice, considerate de el un temei de reînălţare al poporului său.

O naţie fără istorie este un popor încă barbar.

Magazinu Istoricu Pentru Dacia. Tomul 1 | PDF

Pentru Bălcescu istoria reprezenta mijlocul de trezire a românilor, instrumentul preţios prin intermediul căruia aveau să fie stimulate simţămintele iubirii de ţară.

“Istoria, scria el în prospectul “Magazinului istoric pentru Dacia” este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul.

O naţie fără istorie este un popor încă barbar, şi vai de acel popor care şi-a pierdut religia suvenirilor”. Necruţător, el îşi critica conaţionalii şi totodată le descria însemnătatea pe care istoria putea şi trebuia s-o capete în existenţa poporului român. “Românii au trebuinţă astăzi – arăta el în 1845, în cuvinte care-şi păstrează şi astăzi puterea de percuţie şi actualitatea –  să se întemeieze în patriotism şi în curaj şi să câştige statornicie în caracter.

Aceste rezultate credem că s-ar dobândi când ei ar avea o bună istorie naţională şi când aceasta ar fi îndestul răspândită. Privind în acel şir de veacuri, în care părinţii noştri au trăit şi la chipul în care ei s-au purtat în viaţa lor soţială, noi am căuta să dobândim virtuţile lor şi să ne ferim  de greşelile în care au picat.

Am părăsi, prin urmare, acel duh de partidă şi de ambiţie mârşavă. Am scăpa de acele temeri de nimic şi d-acele nădejdi deşarte. Am dobândi adevăratele prinţipe care trebuie să ne povăţuiască în viaţa noastră soţială ca să ne putem mântui.

Istoria încă ne-ar arăta că părinţii noştri se aflară în vremi cu mult mai grele decât acele în care ne aflăm noi acum”.

Nici astăzi, mai ales, nu s-ar cuveni să uităm cuvintele sale!

Nicolae Bălcescu îi scrie lui Vasile Alecsandri despre revoluția de la Paris  (1848) | Tipărituri vechi

Scrisoarea lui Nicolae Bălcescu, către Vasile Alecsandri, în timpul Revoluției de la Paris, 1848.

Românii nu vor pieri !

Câţiva ani mai târziu, Bălcescu se afla la Paris, unde a jucat un rol de seamă printre tinerii români veniţi la studii. La sfârşitul anului 1846, el a ţinut o cuvântare, la Societatea studenţilor români, care a avut deosebit ecou şi în care a aruncat “o privire asupra stării de faţă, asupra trecutului şi viitorului Patriei noastre”.

Prin patrie el înţelegea întregul spaţiu românesc, în care a cuprins nu numai principatele autonome ale Ţării Româneşti şi Moldovei, ci şi Transilvania, Banatul şi Bucovina şi, de asemenea, Basarabia, ba chiar n-a uitat nici pe aromâni.

Combătând descurajarea, el afirma cu energie: “Românii nu vor pieri ! Românii nu pot pieri!” şi totodată susţinea că “sufletul naţiei” fiinţa mai departe şi că “epoca de tranziţie, între trecutul  care piere şi viitorul care începe a luci” nu trebuia să ducă la descurajare.

“Societatea dar, domnilor – exclama el – trebuie a regenera”. Fără să şovăie, el trasa obiectivul pe care românii trebuiau să-l îmbrăţişeze: “Ţinta noastră, domnilor, socotesc că nu poate fi alta decât Unitatea Naţională a românilor.

Unitate mai întâi în idei şi simtimente, care să aducă apoi cu vremea unitatea politică, care să facă din  munteni, din moldoveni, din basarabeni, din  bucovineni, din transilvăneni, din  bănăţeni, din  cuţovlahi, să facă un  trup politic, o naţie românească, un stat de  şapte milioane de români.”

Pledând, de asemenea, pentru “reformarea socială a românilor, bazată pe sfintele principii ale dreptăţii şi egalităţii”, Bălcescu proclama “Românismul” ca “steagul nostru” şi declara că “junimei române” îi revenea “cinstea de a lua iniţiativa acestei regeneraţii a naţiei”.

Jertfă și dăruire

În timpul revoluţiei, Bălcescu şi-a demonstrat rarele sale însuşiri, dar mai ales capacitatea de jertfă şi dăruire. Bolnav, mai trăind apoi doar câţiva ani de mare suferinţă, el n-a încetat să fie însufleţit de nesfârşita sa dragoste de ţară şi de neam.

Deschid sfânta carte unde se află înscrisă gloria României”, îşi începea el atunci scrierea consacrată lui Mihai Viteazul, caracterizând  apoi sintetic momentul istoric respectiv: “Timpuri de aducere – aminte glorioasă! Timpuri de credinţă şi de jertfire!”

Pribegia lui Nicolae Bălcescu în Italia - Gazeta Românească Italia

Foto: Un bust al lui Nicolae Bălcescu instalat în 1961 în Piazza Marina din Palermo, la comanda Academiei Române. „Grande istorico e patriota romeno” este inscripția care amintește de ceea ce a reprezentat Bălcescu pentru România. 

Suferind, s-a silit să mai trăiască pentru a sluji România în care credea cu ardoare, patria virtuală care urma să strângă lalolaltă întreaga naţiune.

Pentru Bălcescu, patriotismul a fost mai mult decât pasiune ardentă, a fost crezul vieţii sale, iar patria în care credea îmbrăţişa naţiunea în întregimea ei.

Acest clarvăzător, acest intelectual de elită, rămâne mai departe un model de care tineretul zilelor noastre şi al viitorului ar trebui să se apropie cu respect, iar românii să-i admire capacitatea  de jertfă şi dăruire, puterea sa de a lăsa deoparte interesele proprii pentru a sluji neodihnit ţara sa.

23/01/2022 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

15 ianuarie – Ziua lui Eminescu, Ziua Culturii Naţionale. 

Sărbătorirea poetului nostru naţional Mihai Eminescu, cel mai mare poet pe care l-a dat şi-l va da vreodată, poate, pământul românesc.

În fiecare an la 15 ianuarie îl sărbătorim pe POETUL NOSTRU NAŢIONAL şi “ROMÂNUL ABSOLUT” MIHAI EMINESCU.

El și-a asumat ca pe o profesiune de credință lupta pentru România. Scria vibrant, scria cu patos dar și cu rigoare, scria cu o forță devastatoare.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este is

Foto: Mihai Eminescu (1850 – 1889)

Maiorescu nota că ,,Eminescu s-a făcut simțit de cum a intrat în redacție prin universul de idei al culturii ce acumulase singur, prin logică și vervă”.

,,Stăpân pe limba neaoșă” și cu o ,,neobișnuită căldură sufletească”, Eminescu însuflețea dezbaterea publică și totodata izbea necruțător ,,iresponsabilitățile factorilor politici, afacerismele, demagogia și logoreea păturii superpuse”.

Pe scurt, genialul poet a fost şi un ziarist de marcă, o voce puternică, un spirit radical și incomod.

Mihai Eminescu avea o funcție publică foarte importantă ca redactor-șef al ziarului Timpul, care era organul oficial de presă al Partidului Conservator. 

A dus campanii de presă dedicate chestiunii Basarabiei şi a fost intransigent atât față de politica de opresiune țaristă (,,o adâncă barbarie”) cât și față de cea a Imperiului Austro-Ungar, câtă vreme  cele două imperii  îi oprimau pe români, îngrădindu-le accesul la școală și Biserică şi blocau cultivarea limbii lor materne.

Chiar dacă ziua de naştere a lui Eminescu se sărbătoreşte pe 15 ianuarie, în realitate data reală a naşterii sale a fost controversată. 

Înregistrarea naşterii s-a făcut de către părinţi mai târziu, iar ulterior a survenit reforma calendarului.

Fratele poetului, Matei, a susținut o altă dată 8 noiembrie 1848 și ca localitate a naşterii poetului Dumbrăveni , iar mai târziu a susținut că a găsit o psaltire veche unde tatăl poetului notase:

„Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la patru ceasuri și cinsprezece minute evropienești, s-a născut fiul nostru Mihai.”

Totuși, data și locul nașterii lui Mihai Eminescu au fost acceptate la 15 ianuarie 1850, în Botoșani, precum a fost consemnat în registrul de nașteri și botez din arhiva bisericii Uspenia (Domnească) din Botoșani; în acest dosar data nașterii este trecută ca „15 ghenarie 1850”, iar a botezului la data de 21 în aceeași lună a aceluiași an.

Era al şaptelea din cei 11 copii ai căminarului Gheorge Eminovici, provenit dintr-o familie de ţărani români din nordul Moldovei şi al Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din Joldeşti.

Eminescu şi-a petrecut copilăria la Botoşani şi Ipoteşti, în casa părintească şi prin împrejurimi, într-o totală libertate de mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura. Această perioadă o va evoca mai târziu cu adîncă nostalgie în poeziile sale  („Fiind băiat…” sau „O, rămîi„).

Între 1858 şi 1866, urmează cu intermitenţe şcoala la Cernăuţi. Termină clasa a IV-a clasându-se pe locul cinci din 82 de elevi, după care face 2 clase de gimnaziu. Părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în 1865 şi pleacă din nou în 1866.

Între timp, e angajat ca funcţionar la diverse instituţii din Botoşani (la tribunal şi primărie) sau pribegeşte cu trupa Tardini-Vlădicescu.

1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. În ianuarie moare profesorul de limba română Aron Pumnul şi elevii scot o broşură, „Lăcrămioarele invăţăceilor gimnazişti” , în care apare şi poezia  de debut „La mormîntul lui Aron Pumnul” semnată M.Eminovici, la 16 ani.

În acelaşi an şi-a schimbat numele în Eminescu, adoptat mai târziu şi de alţi membri ai familiei sale.

La 25 februarie / 9 martie pe stil nou debutează în revista „Familia”, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia „De-aş avea”.

Iosif Vulcan îi va schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi de poet şi, mai tîrziu şi de alţi membri ai familiei sale.

În acelaşi an îi mai apar în „Familia” încă 5 poezii.

Din 1866 pînă în 1869, pribegeşte pe traseul Cernăuţi-Blaj-Sibiu-Giurgiu-Bucureşti. De fapt, sunt ani de cunoaştere prin contact direct a poporului, a limbii, a obiceiurilor şi a realităţilor româneşti.

Ajunge sufleor şi copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiali apoi sufleor şi copist la Teatrul Naţional unde îl cunoaşte pe I.L.Caragiale. Continuă să publice în „Familia„, scrie poezii, drame (Mira), fragmente de roman ,”Geniu pustiu”, rămase în manuscris; face traduceri din germană.

Între 1869 şi 1862 este student la Viena. Urmează ca auditor extraordinar Facultatea de Filozofie şi Drept, dar audiază şi cursuri de la alte facultăţi. Activează în rîndul societăţilor studenţeşti, se împrieteneşte cu Ioan Slavici; o cunoaşte la Viena pe Veronica Micle, de care se va îndrăgosti; începe colaborarea la „Convorbiri Literare”; debutează ca publicist în ziarul „Albina” din Pesta.

Între 1872 şi 1874 este student la Berlin. Junimea îi acordă o bursă cu condiţia să-şi ia doctoratul în filozofie. Urmează cu regularitate două semestre, dar nu se prezintă la examene.

Se întoarce în ţară, trăind la Iaşi între 1874-1877. E director al Bibliotecii Centrale, profesor suplinitor, revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui, redactor la ziarul „Curierul de Iaşi “. Continuă să publice în „Convorbiri Literare”.

Devine bun prieten cu Ion Creangă, pe care îl introduce la Junimea. Situaţia lui materială este nesigură; are necazuri în familie.

În 1877 se mută la Bucureşti, unde pînă în 1883 este redactor, apoi redactor-şef la ziarul „Timpul“. Desfăşoară o activitate publicistică excepţională, tot aici i se ruinează însă sănătatea. Acum scrie marile lui poeme (ScrisorileLuceafărul etc.).

În iunie 1883, surmenat, poetul se îmbolnăveşte grav, fiind internat la spitalul doctorului Şuţu, apoi la un institut pe lîngă Viena. În decembrie îi apare volumul „Poezii” , cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu Maiorescu (e singurul volum tipărit în timpul vieţii lui Eminescu). Unele surse pun la îndoială boala lui Eminescu şi vin şi cu argumente în acest sens.

În anii 1883-1889 Eminescu scrie foarte puţin.

Se stinge din viaţă în condiţii dubioase şi interpretate diferit în mai multe surse, la 15  iunie 1889, în zori – ora 3, în casa de sănătate a doctorului Şuţu. E înmormîntat la Bucureşti, în cimitirul Bellu; sicriul e dus pe umeri de patru elevi de la Şcoala Normală de Institutori.

În „Viaţa lui Mihai Eminescu” ( 1932), criticul literar G. Călinescu a scris aceste emoţionate cuvinte despre moartea poetului:

Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţa cel mai mare poet, pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pămîntul românesc. Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsării pădure sau cetate, şi cîte o stea va vesteji pe cer în depărtări, pînă cînd acest pămînt sa-şi strîngă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale„. 

Manuscrisele sale, 46 de volume, aproximativ 14 mii de file, au fost dăruite de Titu Maiorescu în 1902 Academiei Române, iar în 1948 Eminescu a fost ales post-mortem membru al Academiei Române.Versurile lui sale au fost citite în aproape toate colţurile lumii pentru că Eminescu a fost tradus în 60 de limbi de pe toate continentele.

  Cu toate că a trecut mai bine de la moartea poetului nepereche al românilor, adevărul despre Eminescu încă se aşteaptă rostit.

Dincolo de atacurile tot mai virulente ale denigratorilor postmoderni, Eminescu a rămas pentru cei mai mulţi o enigmă.

Activitatea sa publicistică şi politică orientată spre întregirea României este pentru cei mai mulţi o necunoscută.

Puţini ştiu că Eminescu a fost, în propria lui ţară, victima uneia dintre cele mai josnice manevre de defăimare publică, dezinformare şi intoxicare specifice serviciilor de spionaj.

El a intrat în malaxorul aparatului represiv al poliţiei politice şi a devenit o problemă şi o afacere de Stat. Scrijelitori pe hârtie în soldă străină se nevoiesc din greu să îşi verse lăturile asupra posterităţii sale.

Eminescu a fost un geniu, nu un nebun Abia recent s-a dovedit, prin contribuţia unor specialişti în medicină legală – cum este Vladimir Beliş, fost director al Institutului de Medicină Legală, sau cu aportul doctorului Vuia, că mitul nebuniei şi al sifilisului lui Eminescu a fost o intoxicare de cea mai joasă speţă.

Punând cap la cap toate dovezile strânse ani de zile, Ovidiu Vuia scrie: „ Concluziile mele, ca medic neuropsihiatru, cercetător ştiinţific, autor a peste 100 de lucrări în domeniul patologiei creierului, sunt cât se poate de clare. Eminescu nu a suferit de lues şi nu a avut o demenţă paralitică”.

Trupului neînsufleţit al lui Eminescu i s-a făcut autopsia în ziua de 16 iunie 1889, existând un raport depus la Academie, nesemnat însă.

Creierul său cântărea 1495 de grame, cam cât al poetului german Schiller. Celebrul Marinescu, atunci foarte tânăr, probabil la ordin de sus, face în aşa fel încât să uite”creierul pe pervazul ferestrei, în soare, şi acesta este mâncat de o pisică”. Creierul păstrat intact ar fi fost o dovadă stânjenitoare a falsităţii teoriei sifilisului – ştiut fiind faptul că această boală devorează” materia cerebrală.

În manualele şcolare de astăzi, continuă denaturarea adevărului în ce-l priveşte pe Eminescu. Însă propagarea operaţiunii de dezinformare, căreia îi cad victimă mulţi, în necunoştinţă de cauză,este începută de pe vremuri, de serviciile secrete al Austro-Ungariei şi continuată apoi de cozile de topor şi duşmanii României.

„ Ţinta” Eminescu încă preocupă diferite cancelarii şi grupuscule elitiste – în fapt extensii ale unor grupuri de putere care îşi perpetuează misiunea de destructurare a valorilor simbolice ale României.

Sacrificarea lui Eminescu nu a reuşit decât să amâne împlinirea unirii Ardealului cu Ţara, pe care geniala sa intuiţie o anticipase cu trei decenii şi pentru care el a luptat cu toată energia, cu tot sufletul, chiar împotriva tuturor şi neîncovoindu- se în faţa detractorilor săi, cu preţul vieţii.

15 ianuarie, ziua lui Eminescu, Zi a Culturii Naţionale 

De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu drept zi a Culturii Naţionale? Mai sunt citite şi mai plac versurile sale, ajunse în aproape toate colţurile lumii, iar scrierile sale politice îşi păstrează actualitatea, Universalitatea operei sale poetice a fost recunoscută şi de UNESCO, poemul Luceafărul a întrat în Guiness Book of Records.

De asemenea, NASA a numit cu numele lui Eminescu un crater cu un diametru de 125 de kilometri de pe planeta Mercur, iar în catalogul planetelor mici („Minor Planet Names – alphabetical list) printre cele 233.943 de planete din Univers care poartă un nume, la poziția 9.495 se află şi Planeta Eminescu.

Ar fi meritat un Nobel pentru literatură, dar acest premiu nu se acordă postum”, afirma academicianul Eugen Simion, fostul preşedinte al Academiei Române, care a militat şi a reuşit, cu sprijinul acestui înalt for, ca ziua de 15 ianuarie să devină Ziua Culturii Naţionale.

Parlamentul României a aprobat această lege în 2010, iar în expunerea de motive a iniţiatorilor legii se arată:

Ziua Culturii Naționale va fi, în viziunea noastră, o zi în care nu numai celebrăm un mare creator, dar și o zi de reflecție asupra culturii române, în genere, și a proiectelor culturale de interes național”.

Bibliografie (surse):

  1. Limba şi literatura română cl. XII, ediţia 2000;
  2. http://www.ro.wikipedia.org;
  3. Limba şi literatura română, aprecieri critice.
  4. http://www.istoria.md/articol/507/Mihai_Eminescu,_biografie

15/01/2022 Posted by | MARI ROMANI | , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

Președintele Academiei, academician Ioan Aurel Pop: ”Dacă poporul ar fi bine condus, dacă ar avea o elită de încredere ar putea face minuni, așa cum s-a întâmplat de câteva ori în istoria noastră”

Acad.prof.dr. Ioan Aurel Pop: Mi-ar plăcea și mie să văd în fruntea Țării Românești oameni care, nu doar declară, dar și apără interesele românilor din preajma granițelor.

„Ceea ce face clasa politică e în afara interesului poporului. Dacă ar fi bine condus, dacă ar avea o elită de încredere ar putea face minuni, așa cum s-a întâmplat de câteva ori în istoria noastră”, a declarat Academicianul Ioan Aurel Pop la emisiunea lui Marius Tucă, citat de Romanian Global News.

„În perioadele noastre lungi, de stăpânire străină, și de dominație otomană, și rusească sau austro-ungară, stăpânii aceștia au cultivat delațiunea. Au cultivat ura unuia față de aproapele său. Ceea ce credința nu permite. Credința și Biserica ne îndeamnă să ne iubim aproapele. Pâra istorică, turnătoria, pâra la împăratul, toate vin din perioada istorică de ticăloșire. Știți că istoria noastră a avut perioade de ticăloșire, când am căzut, moral vorbind. Nu am mai respectat principiile pentru că singurul care conta era cel de „care pe care”.
Nu am văzut țară, nici Bulgaria, nici Polonia, nici Ungaria, să se ducă cu pâra atât de des la forurile europene sau Statele Unite ale Americii.
E vremea să ne revenim, să îndemnăm la construcție, nu la
distrucție”, a continuat domnia sa, citat de https://r3media.ro
În ceea ce privește viitorul, Ioan-Aurel Pop a spus că și-ar dori ca Țara să fie condusă de către oameni care să apere cu-adevărat interesele românilor, inclusiv a celor din afara granițelor.
Președintele Academiei a menționat că și-ar dori ca România să manifeste demnitate în relațiile internaționale.
Mi-ar plăcea și mie să văd în fruntea Țării Românești oameni care, nu doar declară, dar și apără interesele românilor din preajma granițelor. Aș vrea să văd momentul în care români din jurul granițelor nu mai sunt numiți vlahi sau moldoveni, deși știu că-s de aceeași limbă și același neam cu mine.
Suntem încă cel mai numeros și cea mai mare țară din sud-estul Europei. Conducătorii noștri ar trebui să impună respect pentru naționalitatea noastră. Noi suntem obligați să avem o demnitate. Suntem obligați de statutul nostru european și de membri ai alianței nord-atlantice. Trebuie să găsim o soluție de demnitate în Uniunea Europeană. Suntem parteneri egali. Rușii ne-au considerat o rudă săracă. Am intrat în UE cu speranța că vom da de demnitate. Acum vedem că sunt țări de-acolo ne privesc superior. Nu doar în privința noastră
”, a declarat profesorul clujean.

13/09/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , | 3 comentarii

%d blogeri au apreciat: