CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Se împlinesc 70 de ani de la apariţia în România comunistă a Decretului privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiunii Generale a Securităţii Poporului

O imagine ce inspira teamă : sigla NKVD.  

La 30 august 1948 se împlinesc 70 de ani de la apariţia Decretului privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiunii Generale a Securităţii Poporului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (replică a poliţiei politice sovietice), cu atribuţiile de „apărare a cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii Republicii Populare România contra duşmanilor din interior şi exterior”; primul şef al Securităţii, cu funcţia de director general, a fost Pantelimon (Pantiuşa) Bodnarenko (alias Gheorghe Pintilie), agent al NKVD-ului.

Foto: Pantiuşa Bodnarenko sau Gheorghe Pintilie.

În toate ţările din estul şi centrul Europei intrate după înfrângerea Germaniei naziste  în orbita Moscovei, partidele comuniste au acţionat după expresia lui Stalin, pentru preluarea puterii ca adevărate „brigăzi de şoc” ale „mişcării revoluţionare”, care au luat „măsuri reale pentru lichidarea asupririi capitaliste şi moşiereşti”, pentru a uşura „situaţia popoarelor care lâncezesc sub jugul capitalismului”.

Instituţionalizarea regimului comunist în România a însemnat şi lichidarea vechilor structuri de informaţii şi ordine publică – Siguranţa, Poliţia, Jandarmeria, Secţia a II-a de informaţii din Marele Stat Major, Serviciul Special de Informaţii – şi înlocuirea lor cu noi instituţii organizate după model sovietic: Securitatea, Miliţia şi Direcţia de Informaţii Militare.

La 30 august 1948, Preşedinţia Marii Adunări Naţionale a emis Decretul numărul 221 de înfiinţare în cadrul Ministerului de Interne a Direcţiei Generale a Securităţii Poporului (DGSP) .

La rândul său, Preşedinţia Consiliului de Miniştri avea subordonat Serviciul Special de Informaţii, păstrat în „gestiunea” sa de dinainte de război, cu sarcini în domeniile informaţiilor externe şi a contraspionajului, ca serviciu funcţional.

Noua DGSP, conform Decretului 221, avea rolul „de a apăra cuceririle democratice şi de a asigura securitatea Republicii Populare Române împotriva uneltirilor duşmanilor interni şi externi”.

Prin DGSP, cunoscută sub funesta titulatură „Securitatea” a fost practic înlocuită Direcţia Generală a Poliţiei de Siguranţă.

Imagini pentru Securitatea RPR photos

Decretul 221 pentru înfiinţarea ći organizarea DGSP a fost publicat în Monitorul Oficial nr.200 din 30 august. 

Atribuţiile instituţiei erau stipulate în articolul 2 („apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii Republicii Populare Române contra dućmanilor din interior şi exterior”) şi, ca atare, pentru cei înregimentaţi deja în acţiunile represive ordonate de comunićti pentru „lichidarea dućmanului de clasă” în numele „consolidării democraţiei populare”, înfiinţarea Securităţii nu a reprezentat o discontinuitate în „muncă”.

Era practic o mai bună repartizare a atribuţiilor şi o centralizare a activităţii represive de care se ocupa acum, cu preponderenţă, noua Direcţiune, cât şi o schimbare de titulatură.

Organizarea, încadrarea cu personal şi dotările urmau să se reglementeze „prin deciziunile şi instrucţiunile interioare ale Ministerului Afacerilor Interne”, în cadrul căruia aceasta funcţiona.

Bineînţeles, reglementările aveau un caracter secret, devenind executive imediat după înscrierea lor în registrul hotărârilor interne ale MAI şi comunicarea către conducerea Securităţii, care trebuia să le aducă la îndeplinire.

Ofiţerii de securitate, conform articolelor 4 şi 5 ale Decretului, erau singurii competenţi în a instrumenta infracţiunile „ce privesc regimul”, pe întreg teritoriul ţării, în baza instrucţiunilor interne.

Instrucţiunile, ca şi statutul, normele de încadrare şi promovare a personalului, cât şi bugetul în detaliu constituiau date secrete (bugetul, prin derogare de la Legea contabilităţii publice, conform dispoziţiilor din legea fondului pentru cheltuieli în interese superioare de stat, se publica numai ca sumă globală a cheltuielilor DGSP în cadrul bugetului MAI) .

Pentru îndeplinirea rolului lor, organele de Securitate, cu competenţă extinsă pe întreg teritoriul ţării, aveau ca sarcină „instrumentarea infracţiunilor ce primejduiesc regimul democratic şi securitatea poporului”, formulare generală și ambiguă, care permitea ilegalităţi şi represalii de mare amploare.

Prin înființarea Securitătii, regimul comunist a arătat că era un regim ideologic criminal, în sensul că puterea se exercita  de un grup restrâns de persoane membre ale Biroului Politic al CC al PCR, conducere susținută de trupele sovietice staționate şi coordonat de CC al PCUS prin comisarii și consilierii sovietici.

Securitatea a fost  copia fidelă a KGB-ului sovietic, atât în ceea ce privește scopurile, modul de organizare și funcționarea, cât și în privința metodelor și tehnicilor sale operative.

 DGSP a fost organizată în 10 direcţii centrale între care cele mai importante erau :

Direcţia I (informaţii interne), Direcţia a II-a (contrasabotaj), Direcţia a III-a (contrainformaţii în penitenciare),

Direcţia a IV-a (contrainformaţii militare), Direcţia a V-a (cercetări penale), Direcţia a VI-a (protecţia ministerelor), Direcţia a VII-a (tehnică), Direcţia a VIII-a (cadre), Direcţia a IX-a (Secţia politică a PMR),

Direcţia a X-a (administrativă). Departamentele auxiliare erau de două categorii: cele cu sarcini operative, care se ocupau cu cenzura corespondenţei, supravegherea şi interceptarea convorbirilor; cele neoperative cu sarcini de secretariat, cifru, evidenţă şi arhive.

Unităţile teritoriale erau structurate respectând organizarea administrativ-teritorială a ţării din acea perioadă, adică împărţirea pe regiuni.

 În structura unităţilor teritoriale se regăseau corespondenţii unităţilor centrale sub formă de servicii, secţii, birouri (informaţii interne, contrainformaţii, anchete penale etc).

Acestea se subordonau conducerii locale, dar unităţile centrale, fiecare pe profilul său, aveau drept de dispoziţie şi control, coordonând şi răspunzând de activitatea specifică pe întreg teritoriul ţării.

Ca unităţi teritoriale funcţionau Direcţiile Regionale Braşov, Cluj, Constanţa. Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Sibiu, Suceava şi Timişoara. Tot ca structură teritorială a fost organizată şi Securitatea Capitalei şi birourile de securitate ale raioanelor, potrivit organizării administrative.

Oficial, noua instituţie rămânea o direcţie a Ministerului Afacerilor Interne.

Scris într-un limbaj propagandistic, Decretul 221 contura doar liniile principale de funcţionare ale Direcţiei Securităţii Poporului, însă detaliile de încadrare, dotare, atribuţiile şi competenţele specifice urmau a fi stabilite şi transmise ca „decizii şi instrucţiuni” secrete şi directe ale Ministerului de Interne, fără girul vreunui for legislativ.

Neavând un cadru instituţional bine pus la punct, Direcţia Securităţii Poporului a suferit în primii săi ani mai multe reorganizări.

La începutul anului 1949 , de pildă, au apărut alte două organe ce vizau securitatea internă: Direcţia Generală a Miliţiei (instituţie ce a înlocuit Poliţia, condusă de alt general de etnie evreiască şi provenienţă rusă – Pavel Cristescu – pe numele „nou”) şi Trupele de Securitate, „înlocuitoarele” jandarmilor.

Printre obiectivele Securităţii, asemănătoare sau identice cu cele ale NKVD-ului, se numărau „demascarea activităţii de spionaj imperialist”, precum şi „identificarea şi distrugerea oricărei forme de activitate antidemocratică subversivă a duşmanilor poporului”.

În categoria „duşmanilor poporului”, adică a celor care se opun regimului comunist, au fost trecuţi foştii proprietari de întreprinderi, moşierii, liderii partidelor istorice, foşti ofiţeri şi poliţişti. Iar mai târziu, chiar şi ţăranii care refuzau să intre în gospodăriile agricole colective.

Nici în ceea ce priveşte cadrele sale Securitatea nu a „strălucit”, în primii ani suferind un deficit mai ales la nivelul ofiţerilor.

Conducerea Securității era formată din: gen.-lt. Gheorghe Pintilie – director general; gen.-mr. Alexandru Nikolschi și gen.-mr. Vladimir Mazuru – directori adjuncți. Securitatea era subordonată MAI, ministru de Interne fiind Teohari Georgescu, iar Marin Jianu ministru adjunct.

Foto: Boris Grünberg – gen.-mr. Alexandru Nikolschi

Foto: Vladimir Mazurov alias Vladimir Mazuru

În realitate, Securitatea se afla sub controlul unei echipe de consilieri sovietici, agenți KGB și GRU, conduse de D.G. Fedicikin(1944-1948), apoi de gen. Alexandr Saharovski (1949-1953).

În anul 1956, cel din urmă a fost numit în fruntea primei direcții a KGB, care se ocupă cu spionajul extern, ceea ce arată aprecierea de care s-a bucurat activitatea sa desfășurată în România.

Un rol similar îl avea ambasadorul sovietic la București, Serghei Kaftaradze, care răspundea de activitatea spionilor sovietici din România, el fiind subordonat miniștrilor de Externe sovietici – Viaceslav Molotov(până în anul 1949) și Andrei Ianuarevici Vişinski (ulterior) – care la rândul lor erau subordonați lui Lavrenti Beria, șeful KGB și vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al URSS.

În 1949, în cadrul DGSP-ului funcţionau zece direcţii naţionale şi 13 regionale.

În aceste direcţii lucrau, în 1949, 1.148 de cadre, dintre care 848 figurau ca salariaţi de birou sau muncitori necalificaţi.

Este perioada în care dactilografele, instalatorii, şoferii sau chelnerii au fost încadraţi ca… ofiţeri inferiori.

Cu salarii mult peste cele medii. Pentru a deveni „lucrător la Securitate” era nevoie de un dosar care să demonstreze „originea sănătoasă” şi „ura de clasă” a „elementului” angajat, urmând ca acesta să se perfecţioneze pe parcurs într-ale muncii de informaţii.

Cu toată lipsa de cadre competente şi instruite, Securitatea a reuşit să stârnească groaza nu doar cetăţenilor de rând, ci şi membrilor de partid.De altfel, unul dintre viitori săi conducători din anii ’50, Alexandru Drăghici, a recunoscut omnipotenţa instituţiei:

„Securitatea era şi este un instrument al partidului. Este obligată să respecte legalitatea, dar legalitatea o întoarcem cum ne convine”.

La conferinţa comandanţilor Miliţiei şi Securităţii (28 februarie 1950), Teoharie Georgescu, în calitate de ministru de Interne ce avea în subordine Securitatea, declara:

„Va fi mai uşor să trimitem (arestaţii – n.n.) în unităţile de muncă, în Justiţie să nu mai trimitem, fiindcă este mai greu, trebuie să facem acte, trebuie să găsim dovezi…”.

Imagine similară

Foto: Teoharie Georgescu

Astfel, fără probe şi dovezi, „duşmanii poporului” au înfundat puşcăriile şi coloniile de muncă, cei mai mulţi fără judecată, alţii obligaţi, prin metode „specifice”, să recunoască vini imaginare, mulţi arestaţi fără mandat de la procuror, ci doar pe baza ordinului telefonic al vreunui ofiţer zelos şi a denunţurilor unor „cetăţeni vigilenţi”.

Aceasta este şi cauza datorită căreia sunt imposibil de stabilit cifrele exacte ale celor care au avut de suferit la modul direct de pe urma Securităţii şi pot fi declaraţi fără putinţă de tăgadă victime ale regimului comunist.

La 30 martie 1950, DGSP-ul îşi schimbă denumirea în Direcţia Generală a Securităţii Statului (DGSS), ale cărei competenţe se vor lărgi prin înglobarea în structurile ei a Serviciului Special de Informaţii (aprilie 1951).

Direcţia de Informaţii Externe (DIE) sau serviciul de spionaj al Securităţii, ce se afla în subordinea ministrului de Interne Teohari Georgescu, a fost înfiinţată prin Decretul 50 din 30 martie 1951.

Ca şi „suratele” ei din domeniu, a avut un „mentor” sovietic – pe Alexandr Mihailovici Saharovski.

Supranumit „arhitectul DIE”, Saharovski a „lucrat” acest serviciu ca o oficină a spionajului sovietic în România, motiv pentru care istoricii spionajului consideră DIE ca având cea mai mare contribuţie la sovietizarea ţării, derulată pe parcursul a trei decenii.
Manualul de instrucţiuni al cadrelor DIE era, de altfel, „Istoria spionajului sovietic”.

Fraza de început a manualului a rămas un fel de motto pentru generaţii întregi de ofiţeri: „Spionajul capitalist raportează istoria, noi o creăm”.

Succesul organizării şi funcţionării DIE l-a făcut pe Saharovski să-şi caracterizeze „creaţia” din România ca fiind „diamantul cel mai de preţ din coroana sa profesională”.

   Societatea comunista, mai mult decât alte tipuri de societate și-a propus să șteargă în totalitate trecutul, urmărind înlăturarea, prin orice mijloace a unor categorii întregi de persoane.

Pentru a-și duce la îndeplinire un astfel de obiectiv societatea comunistă avea nevoie de o justiție obedientă coroborat cu un serviciu special bine organiza, iar acesta avea să se numească Directia Generala a Securitatii Statului și de un sistem concentraționar capabil să înghita cât mai multe victime.

Dar toate acestea nu puteau apărea peste noapte, iar pentru a salva revoluția multe din vechile instituții au fost desființate, în timp ce altele au cunoscut numeroase îmbunătățiri.

După Revoluția română din 1989, la data de 30 decembrie 1989, printr-o hotărâre a Frontului Salvării Naționale, organele de securitate au fost dizolvate

   La data de 26 martie 1990, prin decretul nr. 181, a fost înființată instituția de stat Serviciul Român de Informații, specializată în domeniul culegerii de informații privind siguranța națională iar la 29 iulie 1991 a fost emisă Legea nr. 51 care stabilea noile amenințări la adresa siguranței naționale a României și sunt stabilite organele de stat care au atribuții în acest domeniu: Serviciul Român de Informații,

Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, precum și structuri din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Ministerului Justiției. Activitatea acestora este coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

   Conform informației oficiale – adesea repetata de SRI – aproximativ 40% dintre lucrătorii SRI au fost angajați după 1989, ceea ce înseamnă că 60% aparțin fostei Securități.
Astfel, este greu de crezut că acești 40% , în caz că dăm crezare procentului, nu au avut nici o legatură cu fosta Securitate; este aproape de netăgăduit că ei erau colaboratori, prieteni, în tot cazul persoane sigure.

Oamenii din rețeaua interna și cei din rețeaua externă a serviciilor secrete s-au schimbat între ei – spune opinia publică.

Este de observat faptul că nici unul dintre membrii care aparținuseră părții rele a Securității (respectiv a acelui procent de 40% dintre lucrători, concediați în 1990) nu este cunoscut.

În concluzie, principala schimbare adusa de Revolutie în activitatea serviciilor secrete constă în aceea că ele nu mai au dreptul să aresteze, să deschidă dosare împotriva unor persoane etc., deci au încetat să mai reprezinte o institutie paralelă de (in)justiție și represiune, așa cum era inainte de 1990.

 

Surse:

http://interval.tripod.com/05-99/oprea5.html

 http://stiai-despre-istorie.blogspot.ro

 Costia Bogdan Andrei

 

 

 

 

30/08/2018 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

GALERIE FOTO:FRANȚA E ÎN GREVĂ-France on strike !

Franţa în  grevă

Săptămâni de greve, proteste şi demonstraţii au traversat  mare parte din Franţa care se află într-un impas datorat puternicei opoziţii lor faţă de o propunere de guvern care ridică vârsta minimă de pensie  de la  60  la  62 de ani. Un sfert din staţiile de carburanți au rămas fără  combustibil, sute de zboruri au fost anulate, cozi lungi s-au  format la benzinării şi în gări în multe regiuni . Protestatarii au blocat  aeroportul din  Marsilia, Lady Gaga a anulat concertele din Paris şi grupuri gălăgioase de tineri au atacat poliţia din Lyon. Avem  aici  imagini recente privind masivele tulburări sociale din  Franţa.

Update: Proiectul  de lege privind  reforma pensiilor  a trecut de Senatul francez.

France on strike

Weeks of strikes, protests and demonstrations have brought much of France to a standstill as workers, students and others voice their strong opposition to a government proposal to raise the age for a minimum pension from 60 to 62. A quarter of the nation’s gas stations were out of fuel, hundreds of flights were canceled, long lines formed at gas stations and train services in many regions were cut in half. Protesters blockaded Marseille’s airport, Lady Gaga canceled concerts in Paris and rioting youths attacked police in Lyon. The unpopular bill is edging closer to becoming law as the French Senate is preparing to vote on it today. Collected here are recent images of the unrest around France. Update: Pension reform bill just now passed by French senate.

A man holds a placard which reads „Listen to the public’s rage” during a demonstration in front of the French Senate in Paris October 20, 2010. French trade unions kept up their resistance on Wednesday to an unpopular pension reform due for a final vote in the Senate this week. (REUTERS/Charles Platiau)

People march during a protest in Marseille, southern France, Saturday Oct. 16, 2010. (AP Photo/Claude Paris)

A truck driver walks past a line of lorries as he waits outside a fuel depot of the society SFDM near the oil refinery of Donges, near Nantes, October 22, 2010. (REUTERS/Stephane Mahe)

Aerial view of Tankers and other vessels waiting off shore near Marseille’s port in Martigues on October 17, 2010, where two oil terminals are blocked by strike action. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images)

Demonstrators gather around a puppet symbolizing the French Republic during a protest in Paris, Tuesday Oct.19, 2010. (AP Photo/Francois Mori)

Workers demonstrate in front of the Senate on October 20, 2010 in Paris, France. President Nicolas Sarkozy’s plan to raise the retirement age to 62 has prompted Oil workers to protest crippling the transport system and triggering gas shortages. Students are also attending demonstrations and have in some cases barricaded entrances to schools. (Franck Prevel/Getty Images)

Arcelor Mittal steel workers dressed in protective work suit demonstrate over pension reforms in Marseille October 12, 2010. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Youths scramble outside a looted store during clashes with police forces in Lyon, central France, Wednesday Oct. 20, 2010. France’s interior minister threatened Wednesday to send in paramilitary police to stop rioting on the fringes of protests. Months of largely peaceful demonstrations against the pension reform have taken a violent turn in recent days. (AP Photo/Michel Spingler)

A gendarme helicopter circles overhead at low altitude during clashes between youths and police forces in Lyon, central France, Wednesday Oct. 20, 2010. (AP Photo/Michel Spingler)

People demonstrate on October 12, 2010 in Paris, to protest against President Nicolas Sarkozy’s plan to up the retirement age to 62. (FRED DUFOUR/AFP/Getty Images)

High school students shout slogans as striking railway workers burn railway tracks during a demonstration at the old port of Marseille October 21, 2010. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Passengers wait for a train on a platform at the Gare du Nord railway station in Paris October 19, 2010 during a nationwide strike by public sector workers to protest against pension reform. Airport staff, bus and train drivers, postal workers and the armored truck drivers who keep cash machines stocked up could join refinery workers and others in a day of nationwide strikes against the plan to raise the retirement age. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Passengers walk on the highway as French striking workers block the Charles-de-Gaulle airport in Roissy near Paris October 20, 2010. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

People block the access to the Nice airport on October 19, 2010, as they demonstrate during the sixth day of coordinated nationwide protests. (VALERY HACHE/AFP/Getty Images)

French police secure an entrance at Orly airport, south of Paris, as striking airport workers blocked the access to roads October 20, 2010. (REUTERS/Guillaume Bertrand)

Striking workers clash with police as they block the Charles de Gaulle airport in Roissy near Paris October 20, 2010. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

French police take position during clashes with youths after a demonstration over pension reform in Lyon, October 19, 2010. (REUTERS/Robert Pratta)

High school students shout during a demonstration against retirement reforms in Paris, Thursday, Oct. 14, 2010. (AP Photo/Francois Mori)

French high school students kiss on the road in front of the police at the end of a demonstration over pension reform in Paris October 21, 2010. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Youths overturn a car in a street in Lyon, central France, Thursday Oct.21, 2010. (AP Photo/Laurent Cipriani)

Plainclothes police officers, right, try to detain a youth during a protest in Paris, Thursday Oct. 21, 2010. (AP Photo/Thibault Camus)

Riot police officers detain a youth during clashes in Lyon, central France, Tuesday, Oct. 19, 2010. (AP Photo/Laurent Cipriani)

A demonstrator holds a flare aloft as private and public sector workers demonstrate over pension reforms in Nice October 19, 2010. (REUTERS/Eric Gaillard)

Civil security members requisitioned by the French government clean the streets and pile up garbage in Marseille October 20, 2010 on the ninth day of a strike by rubbish collectors. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Oil trucks leave an oil depot escorted by french riot police in Bassens, near Bordeaux, southwestern France,Tuesday, Oct. 19, 2010. (AP Photo/Bob Edme)

Riot policemen push demonstrators who blocked the fuel storage depot of Douchy-Les-Mines, northern France, to protest against French government pensions reform on October 19, 2010. (FRANCOIS LO PRESTI/AFP/Getty Images)

A nurse denounces the anticipated 67-year-old age for retirement during a workers and students demonstration ending at Place de la Bastille on October 12, 2010 in Paris, as part of a nationwide action to protest against the government reform bill on pensions. (JOEL SAGET/AFP/Getty Images)

A child holds a banner on the shoulders of a man during a demonstration in Lyon, central France, Saturday, Oct. 16, 2010. (AP Photo/Laurent Cipriani)

French high school students, with the message „No to the reform”, attend a demonstration over pension reform on October 21, 2010 in Paris, France. (Franck Prevel/Getty Images)

A woman holds a sign as she demonstrates during a National Union-Led protest against retirement reform on October 16, 2010 in Paris, France. On the sign, an old woman says „When I was your age, I was already working”, and a girl replies „When I am your age I’ll still be working.” (Julien M. Hekimian/Getty Images)

French high school students block the entrance of the Dorian high school in Paris October 15, 2010. (REUTERS/Charles Platiau)

French Youth run from riot police forces during clashes on October 20, 2010 on the sideline of anti pensions reform protests in Lyon. (PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images)

A French high school student faces riot gendarmes during a student demonstration at the Place de la Republique in Paris October 19, 2010. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

A tear gas canister explodes near hooded youths during a confrontation with French police at a demonstration against pension reform in Lyon October 21, 2010. (REUTERS/Denis Balibouse)

Riot police officers detain a youth during a student demonstration in Lyon, central France, Monday, Oct.18, 2010. (AP Photo/Laurent Cipriani)

A fireman tries to extinguish a burning car during riots in Nanterre, a suburb of Paris, on October 20, 2010. (Franck Prevel/Getty Images)

A woman walks past a message written on a road saying „Tous en greve” (everybody on strike) as part of the demonstrations by railway workers from state-run company SNCF during the nationwide day of protest against pension reform on October 13, 2010 in Chenove, eastern France. (JEFF PACHOUD/AFP/Getty Images)

Students vote during a students’ general assembly, to extend the closure of Naterre’s university, near Paris, to protest the government retirement reforms, Friday, Oct. 22, 2010. (AP Photo/Michel Euler)

French gendarmes charge to unblock the entrance of the Grandpuits oil refinery southeast of Paris October 22, 2010 as striking workers unsuccessfully attempted to continue their blockade. (REUTERS/Benoit Tessier)

A view of the French Senate, in Paris, Friday, Oct. 22, 2010. The French Senate prepared to vote on a pension reform, after the government short-circuited a protracted debate. The Senate is near certain to approve the measure, which raises the minimum retirement age from 60 to 62 later Friday, despite months of strikes and protests. (AP Photo/Jacques Brinon)

Source:Boston com.

01/11/2010 Posted by | PRESA INTERNATIONALA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: