CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

31 august 1989: După aproape o jumătate de secol de ocupaţie sovietică, în R.Moldova s-a revenit la alfabetul latin

 

 

Abecedar

 În spatele evenimentelor din anul 1989, aflăm istoria fascinantă  a revenirii R.Moldova  la grafia latină și a decretării „limbii moldoveneşti” drept limbă de stat.

Cu un curaj eroic, mai mulți artiști și scriitori au sfidat cenzura și au început derusificarea accelerată a culturii. 

Semnalul l-a dat în data 15 iunie 1989 ziarul  „Literatura și Arta”, care a fost tipărit în limba română cu trei luni înainte de revenire oficială la grafia latină, așa că a trebuit să treacă de cenzură.

Până în 1989, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească era folosit alfabetul chirilic, iar utilizarea alfabetului latin în școli, reviste sau cărți era considerată o încălcare a legii, chiar mai gravă decât demonstrațiile neautorizate.

Grafia latină și-a revenit în drepturi, după ce la Chișinău a avut loc Marea Adunare Națională, de pe 27 august 1989 – o întrunire la care au participat aproximativ 750 de mii de oameni.

Aceștia au cerut declararea limbii române drept limbă de stat, precum și trecerea la grafia latină.

Pe 31 august, Sovietul Suprem a adoptat legislația lingvistică.

Astfel, limba „moldovenească”, scrisă cu grafie latină, a fost declarată limbă oficială a RSSM, iar ziua de 31 august – sărbătoare națională. Acest lucru a fost posibil datorită unui grup de intelectuali, care a pregătit terenul pentru revenirea la limba română.  

„Noi viața noastră ne-om trăi-o dragi tovariși, acum noi punem temelia pentru viitor”, a zis deputatul în primul Parlament al Republicii Moldova, Mihai Volontir.

După lungi discursuri și dezbateri în Sovietul Suprem, limba română nu a devenit limba oficială de stat, ci limba moldovenească.

Totuși, s-a revenit la grafia latină,ceea ce a însemnat  un succes uriaș pentru promotorii culturii românești.

„A doua zi după 31 august e întâi septembrie și copiii trebuiau să meargă la școală, ce să facem? Atunci era inițiativa din partea tuturor, hai să-l tipărim în ziar, tipăream caiețele de astea”, a spus artistul plastic Lică Sainciuc.

Așa arăta primul abecedar tipărit în limba română în 1989, după ce a fost oficializat alfabetul latin.

Fascicule alb-negru, în care apar literele latine, erau încadrate în ziarul „Moldova Socialistă”. Acestea erau decupate de copii, care le luau apoi cu ei la școală.

Un an mai târziu, a apărut și primul abecedar color cu litere românești, ilustrat de pictorul Lică Sainciuc.

Până atunci, abecedarul se tipărea doar în chirilică. 

„Eu principalul că l-am scos pe Lenin de aici, dar așa era un scandal atunci, că ei se temeau să-l scoată pe Lenin, dar eu am spus că nu este loc”, a zis artistul plastic Lică Sainciuc.

În 1991, și cartea Albinuța a fost tipărită cu litere latine.

 

 

Albinuta. Abecedar pentru prescolari. Ed. a II-a

 

Lică Sainciuc povestește cum, împreună cu poetul Grigore Vieru, au pregătit terenul pentru revenirea la limba română, cu câteva luni mai devreme ca să fie oficializat alfabetul latin.

Astfel, în iunie ’89 a apărut publicația pentru copii „Nani Nani”. 

„Comitetul Central a dat voie în mod experimental să fie scoase niște cărți cu litere latine. Ei au spus cu plăcere , dar nu avem litere, și eu am zis că o sa fac totul de mână”, a afirmat artistul plastic Lică Sainciuc.

Tot în iunie ’89 a apărut și primul ziar de „Literatura și Arta”, tipărit, la fel, în română. Se întîmpla cu trei luni înainte ca să fie oficializat alfabetul latin.

„Nicio tipografie nu avea alfabet latin și am aflat că tipografia Academiei de Științe avea acest alfabet.

– Știți cât ne-a costat tipărirea acestui număr?

– Două cutii de bomboane. Două fetițe au cules aproape două săptămâni acest număr”, a zis scriitorul Nicolae Dabija.

Ziarul a fost tipărit în 260 de mii de exemplare. Nu înainte de a trece, însă, cenzura.

„260 de mii cu grafie latină și unul singur cu grafie chirilică, același număr, același conținut cu grafie chirilică. L-am făcut timp de o zi , a trecut cenzura și am tipărit acest număr”, a zis scriitorul Nicolae Dabija.

Cu ajutorul acestor ziare, elevii din acea perioadă au învățat să scrie în grafie latină în școli, scrie https://primelestiri.md/istoria-limbii-romane-pe-31-august-1989-s-a-revenit-la-alfabetul-latin” .

 

 

11/10/2019 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Legile din 31 august 1989 privind revenirea la grafia latină in R.S.S.Moldoveneasca

Legea despre trecerea la alfabetul latin (Tinerimea Moldovei din 6 septembrie 1989), http://www.mariusmioc.wordpress.com

Legea despre trecerea la alfabetul latin (Tinerimea Moldovei din 6 septembrie 1989), http://www.mariusmioc.wordpress.com

Legea despre trecerea la alfabetul latin (Tinerimea Moldovei din 6 septembrie 1989), http://www.mariusmioc.wordpress.com

LEGE Nr. 3462 din  31.08.1989

cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină

Publicat : 31.08.1989 în B.Of. Nr. 009     Promulgat : 31.08.1989     Data intrarii in vigoare : 31.08.1989

Trecerea limbii moldoveneşti, idiom de origine şi structură romanică la  grafia  latină se bazează pe caracterul mai adecvat, recunoscut  de ştiinţă al alfabetului latin pentru fonetica şi gramatica acestui idiom, pe propunerile cetăţenilor republicii şi are menirea de a contribui  la lichidarea deformărilor ce s-au produs în limbă în virtutea unui şir de cauze  obiective  şi  subiective, la  ridicarea nivelului de cultură lingvistică al poporului moldovenesc, a rolului factorilor  de ordin ştiinţific, etico-moral,  cultural,  psihologo-didactic  şi  social  în dezvoltarea limbii moldoveneşti.

Articolul 1. A trece scrisul limbii moldoveneşti la grafia  latină.

Articolul 2. A aproba alfabetul limbii moldoveneşti:
A a “a”, Ă ă “ă”, B b “be”, C c “ce”, D d “de”, E e “e”, F f “fe”, G g  “ge”,  H h “ha”, I i “i”, Î î “î”, J j “je”, L l “le”, M m “me”, N  n “ne”, O o “o”, P p “pe”, R r “re”, S s “se”, T t “te”, Ţ ţ “ţe”, U u “u” V v “ve”, X x “ics”, Z z “ze”.
Literele K k,  Q  q,  W  w, Y y se folosesc în nume  proprii  şi  în neologizme cu caracter internaţional.

Articolul 3. A abroga Legea RSS Moldoveneşti din 10 februarie 1941 “Cu privire la trecerea scrisului moldovenesc de la alfabetul latin  la alfabetul rus”.

Preşedintele Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                   M. Snegur

Membru  al Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                   D. Nidelcu

or. Chişinău, 31 august 1989
N 3462-XI

Republica Moldova
PARLAMENTUL

HOTĂRÎRE Nr. 3463 din  31.08.1989

despre modul de punere în aplicare a Legii RSS Moldoveneşti “Cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină

Publicat : 31.08.1989 în B.Of. Nr. 000     Promulgat : 31.08.1989     Data intrarii in vigoare : 31.08.1989

În legătură cu  adoptarea  Legii  RSS Moldoveneşti  “Cu  privire  la revenirea  limbii  moldoveneşti  la grafia latină“  Sovietul  Suprem  al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti

h o t ă r ă ş t e :

1. A pune în   aplicare  Legea  RSS  Moldoveneşti  “Cu  privire   la revenirea  limbii moldoveneşti la grafia latină” din momentul publicării ei, pe etape:

Etapa întîi –  anii 1989-1993 – trecerea la grafia latină în sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale a republicii. Începutul creării  bazei tehnico-materiale a poligrafiei, a complexelor de  calcul şi  întărirea  ei,  dotarea lor cu mijloace de imprimat,  reutilarea  şi adaptarea  mijloacelor de imprimat existente pentru tipărirea  ziarelor, revistelor  şi  a  altor materiale în limba moldovenească  cu  caractere latine;   precizarea  şi  revizuirea  comenzilor  pentru  utilagele   şi materialelor corespunzătoare pe anii următori; trecerea la scrisul latin a  tuturor verigilor din sistemului învăţămîntului public; pregătirea şi reciclarea învăţătorilor şi lectorilor, a cadrelor de la întreprinderile poligrafice, din ramurile de deservire în scopul însuşirii scrisului latin;  editarea  documentelor oficiale, a literaturii de  referinţă  şi metodice  privitoare  la ortografia limbii moldoveneşti,  a  literaturii prevăzute în plan, a manualelor, a materialelor didactice şi ilustrative pentru   şcolile   moldoveneşti   de  cultură  generală,   pentru   cele tehnico-profesionale,   pentru  instituţiile  de  învăţămînt  mediu   de specialitate  şi  superior,  a manualelor şi materialelor  intuitive  la limba  moldovenească  pentru şcolile cu predare în limba rusă şi  pentru alte  şcoli  şi  instituţii de învăţămînt; folosirea grafiei  latine  în mijloacele de informare vizuală.

Etapa a doua – anii 1994-1995 – încheierea trecerii la grafia latină în   sferele  vieţii  politice,  economice,  sociale  şi  culturale  ale republicii,  inclusiv  în  activitatea  organelor  puterii  de  stat  şi administraţiei   de  stat,  efectuarea  procedurii  judiciare,   ţinerea lucrărilor  interne de secretariat, a documentaţiei de evidenţă, de dare de  seamă şi financiare de la întreprinderi, instituţii şi  organizaţii, realizarea  legăturii  poştale şi telegrafice pe  teritoriul  republicii Moldoveneşti pe baza grafiei latine, eliberarea către populaţie a noilor buletine de identitate.

2. Ziarele şi  revistele republicane, ziarele orăşeneşti , raionale, de  întreprinderi  şi  instituţii, alte publicaţii, care  se  distribuie numai  abonaţilor, literatura artistică, ştiinţifică, de popularizare  a ştiinţei,  scrise în limba moldovenească, pot fi editate în perioada  de tranziţie, la solicitarea autorilor, abonaţilor şi cu caractere slave.

3. Lucrările  ştiinţifice, operele artistice, materialele  oficiale, cele   metodico-informative   şi  alte  materiale,  editate   în   limba moldovenească  cu  caractere  slave,  rămîn  în  tezaurul  spiritual  al poporului moldovenesc.

4. A da ca însărcinare   Prezidiului   Sovietului  Suprem   al   RSS Moldoveneşti  să  pună  legislaţia  în vigoare  a  RSS  Moldoveneşti  în corespundere  cu Legea RSS Moldoveneşti “Cu privire la revenirea  limbii moldoveneşti la grafia latină“.

5. Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti urmează să înfăptuiască măsuri  pentru  trecerea  pe etape a scrisului  limbii  moldoveneşti  la grafia latină.

Preşedinte al Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                   M. Snegur

Membru al Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                  D. Nidelcu

or. Chişinău, 31 august 1989
N 3463-XI

Republica Moldova
PARLAMENTUL

LEGE Nr. 3464 din  31.08.1989
cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldoveneşti

Publicat : 31.08.1989 în B.Of. Nr. 009     Promulgat : 31.08.1989

În scopul lichidării deformărilor survenite în construcţia lingvistică  din  RSS Moldovenească, al luării sub protecţia statului a limbii  moldoveneşti – una dintre premizele fundamentale ale  existenţei naţiunii moldoveneşti în cadrul formaţiei sale naţional-statale suverane al asigurării funcţionării ei în toate sferele pe teritoriul RSS Moldoveneşti şi al reglementării relaţiilor  lingvo-naţionale în republică Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti

H o t ă r ă ş t e :

A completa Constituţia  (Legea  Fundamentală) a RSS Moldoveneşti  cu articolul 701, avînd următorul conţinut:

Articolul 701. Limba de stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti  este limba moldovenească. Limba de stat este folosită în viaţa  politică, economică, socială şi culturală şi funcţionează pe baza grafiei latine.

RSS Moldovenească asigură ocrotirea şi dezvoltarea limbii poporaţiei găgăuze, cea mai mare parte a cărea locuieşte pe teritoriul republicii.

RSS Moldovenească asigură pe teritoriul său condiţiile necesare pentru dezvoltarea şi folosirea limbii ruse ca limbă de comunicare între naţiunile  din  Uniunea RSS, precum şi a limbilor populaţiilor de alte naţionalităţi.

Modul de întrebuinţare  a limbilor şi corelaţia lor cu limba de stat a RSS  Moldoveneşti  se stabileşte prin legislaţia în vigoare şi prin Legea  RSS Moldoveneşti “Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti“.

Preşedinte al Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                   M. Snegur

Membru al Prezidiului
Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                   D. Nidelcu

or. Chişinău, 31 august 1989
N 3464-XI

Bibliografie (surse):

1. http://www.lex.justice.md

2.Istoria md.


 

11/08/2012 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , | Un comentariu

O PAGINĂ DE EROISM A REZISTENȚEI ANTISOVIETICE DIN BASARABIA OCUPATĂ.VIDEO.

  

« În dimineaţa zilei de 1 octombrie 1970, K.G.B.-ul era în plină panică: pe mai multe instituţii şi magazine de pe străzile Puşkin, Pirogov, Livezilor, stradela Fântânilor, bulevardul Lenin,din Chișinău, au apărut nişte bombe atomice pentru ideologia sovietică, toate scrise în grafie latină:

”Trăim la ruşi cu pielea şi-n mănuşi; scoală, Ştefane сel Mare, scoală, scoală din mormânt, ia-ţi tu sabia cea mare, fă dreptate pe pământ; cadre moldoveneşti; moarte cotropitorilor!; întoarceţi-ne alfabetul latin!; întoarceţi-ne litoralul!”

 Şi încă altele, toate de acest fel. Aşa ceva n-a mai văzut nici Chişinăul şi nici Moldova. Scrise cu roşu, ca o sfidare, aceste lozinci, chemări şi îndemnuri au băgat până la plăsele cuţitul în regim.

Cine le-a scris? Câţi au fost? Un batalion sau batalioane întregi, bine organizate, care au planificat din timp tentativa de lovitură de stat împotriva ideologiei oficiale?

Sute de kaghebişti şi, poate, mii de miliţieni, au fost ridicaţi în stare de alertă, ba chiar de război, pentru că, în acest mod, batalioanele de naţionalişti declaraseră război făţiş Ţării Moldovei comuniste.

 Ivan Bodiul făcea spume la gură: era vizat direct într-o lozincă, de această dată în limba rusă: „Bodiul, marş iz Moldavii!”

Dacă află Moscova, numai să nu afle Moscova! O zi de căutări, nimic. Două, trei, patru zile – nici o urmă de batalioane! Dar batalionale existau, într-adevăr. Un batalion era o fată de doar 19 ani – Lilia Neagu, iar al doilea – o copilă de numai 16 ani – Asea Andruh.

 Lilia, studentă în anul doi la şcoala de medicină din Chişinău, stătea în gazdă la părinţii Asei, pe Dealul Schinoasei.

Era după concertul de pomină al formaţiei „Mondial”, la Teatrul Verde din Chişinău. Şi cum altfel să-şi descarce obida de veacuri moldovenii, auzind o frumoasă limbă română pusă pe melodie, dacă nu să se ia la bătaie?!

 Bătaie cu miliţienii, bătaie cu ruşii, bătaie ei între ei: euforia limbii române, pe atunci atât de înstrăinată la Chişinău, dar şi în toată Moldova, le sfâşia piepturile – acea explozie de limbă română a „Mondialului” la Chişinău i-a făcut pe mulţi moldoveni de atunci români peste noapte.

Fetele nu se bat, sau o fac rar de tot. Dar, prezente la acel concert, Lilia Neagu, şi Asea Andruh, copleşite de acea sfâşietoare limbă română care le era în sânge din străbuni, au hotărât să se bată în alt mod: în noaptea spre 1 octombrie au luat un bidon cu vopsea roşie, pensule şi au pornit, din Dealul Schinoasei, pe un traseu dinainte stabilit.

Am mai spus şi o mai spunem: au inscripţionat lozinci pe pereţii mai multor clădiri din capitală, multe dintre care, şi astăzi, după atâţia ani, nu şi-au pierdut din actualitate şi care, se pare, dacă ar fi scrise din nou, iarăşi ar avea S.I.S.-ul de lucru: Cetatea Albă ne-aţi furat-o! Întoarceţi-ne litoralul!… (…)

Lilia a înfundat ani grei de puşcărie. Asea, dat fiind vârsta minoră, a fost exmatriculată din şcoală, fără dreptul de a-şi mai continua studiile.

Urgia pedepselor s-a răsfrânt asupra părinţilor, fraţilor şi surorilor celor două fete, unii fiind destituiţi din funcţii, alţii alegându-se cu diferite pedepse. (…)

… E trist că, acum, nimeni nu-şi mai aminteşte de acele două fetişcane care au avut curajul, înaintea multora, cum mulţi nu l-au avut, să formeze acele două batalioane roşii de temut, să înfrunte un regim roşu şi să-l bată cu aceeaşi armă pe care o folosea el – cea roşie. »
Eugen Gheorghiţă

(Sursa: Revista Literatura si Arta, Nr. 40, Chisinau)

 

 

II. Testul “Mondial”.

 

 

« In 1970, formația românească de muzica rock, Mondial, efectuează un turneu de 45 de zile în U.R.S.S.

Iată ce a povestit chitaristul Dragoș Vasiliu în 2006, într-un interviu acordat ziarului Jurnalul Național:

 

“Am trăit niște momente de neuitat în turneul din U.R.S.S. La Teatrul Verde din Chișinău, care avea 7 000 de locuri, veneau în fiecare seară câte 12 000 de oameni. Nu mai voiau să iasă din teatru. Doar miliția călare reușea să-i scoată afară din sală. După primul spectacol ne-au mutat la motelul «Struguraș», care se afla la 8 kilometri de Teatrul Verde. Autorităților le-a fost frică de reacția publicului. Moldovenii voiau să ne conducă, cu miile, pe străzi.”

OSTA (ARIA de mai târziu sau Agenţia Română pentru Impresariat Artistic) le-a propus membrilor trupei Mondial, în 1970, un turneu în U.R.S.S.

Primul popas, la Chişinău, unde erau programate două spectacole.

Au urcat pe scenă în uralele publicului. După prima piesă, prezentatoarea, care vorbea ruseşte, a încercat să se adreseze publicului, fără succces. “Lăsaţi-i pe fraţii noştri să vorbească”, se auzea din sală.

După fiecare piesă, pe scenă erau aduse numeroase buchete de flori, alături de care erau strecurate bileţele pe care se regăseau mesaje ale românilor de peste Prut.

A doua zi, la cel de-al doilea spectacol, în Teatrul Verde nu mai puteai să arunci nici măcar un ac. S-a scandat: “Unire!”.

Situaţia i-a deteminat pe organizatori să le ceară membrilor formaţiei să-şi strângă instrumentele. Cu chiu, cu vai, poliţia călare i-a escortat până la autobuz.

Fiind prima formație rock românească care a concertat peste Prut, autoritățile locale s-au arătat mai mult decât vigilente, invocând faptul că s-a cântat „Deșteaptă-te, române!” în concert pentru a împiedica ajungerea formației la Moscova.

În schimb, s-a cântat la Odessa, de unde membrii formației au fost evacuați imediat după încheierea concertului; orașul urma să intre în carantină de a doua zi, din pricina epidemiei de holeră. »

In 2010, la Chisinau, a fost realizata o emisune TV in cadrul careia a fost discutat fenomenul „Mondial” la Chisinau. Invitat al emisiunii a fost si un functionar militar al K.G.B.-ului din R.S.S.M. in 1970.

Dansul a recunoscut ca primul concert al unei formatii românesti in R.S.S.M., in 1970, a fost aprobat de K.G.B.-ul din Moscova, considerandu-l drept un test ce ar demonstra daca românii din R.S.S.M., dupa o patrime de secol de intensa deznationalizare si rusificare, isi mai aduc aminte de originea sa.

Functionarul K.G.B.-ului R.S.S.M. a recunoscut ca atmosfera in care s-a desfasurat concertul formatiei „Mondial” la Chisinau, precum si evenimentele imediate ce au urmat (actiunile de protest anti-sovietic si anti-rus, indeosebi cele infaptuite de Lilia Neagu şi Asea Andruh), au facut conducerea K.G.B.-ului din U.R.S.S. sa se pronunte – Mai devreme, ori mai tarziu, dar R.S.S.M. este pierduta pentu U.R.S.S.

Testul „Mondial” sa nu fie uitat niciodata !

 

Am reprodus articolul: ”Prima şi ultima noapte a batalioanelor roşii. Testul “Mondial”.

Aneta Șoimu

  http://youtu.be/PutB0_FSvok

11/10/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: