CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Slugile trădătoare comuniste care au capturat România cu ajutorul direct al cotropitorilor sovietici

Să spunem lucrurilor pe nume: Partidul Comunist Român (PCR) fost condus de către o bandă de briganzi înarmați cu o ideologie asasină, care au capturat o ţară cu ajutorul direct al unei puteri imperialiste si expansioniste numită URSS, scrie Vladimir Tismăneanu în https://www.contributors.ro/secolul-totalitarismelor.

Astfel s-a născut și a funcționat totalitarismul comunist in România, prin complot, crimă, trădare.

Slugile comuniste din România si trădarea de țară

 

„SCÎNTEIA”, organul de presa al PCR al cărui secretar general era atunci bulgarul Boris Ştefanov, scria  in data de 8 septembrie 1939):

„Încheierea pactului de nea­gresiune sovieto-german este o confirmare în plus a juste­ţei celor expuse de tov. Stalin şi Manuilski /…/ Pactul este o consecinţă a politicii hotă­rî te de pace a statului sovie­tic”.

La rândul sau, un alt „organ” al PCR, „Lupta de clasă”, scria în decem­brie 1939:

„Prin pactul de neagresiu­ne /…/ Uniunea Sovietică a salvat ţările Baltice şi sud-estul Europei de măcelul im­perialist”.

Dar, să admitem cazul că, în epocă nu s-a cunoscut „protocolul adiţional secret” prin care U.R.S.S.-ului i s-au recunoscut de către Germa­nia aspirațiile anexioniste față de Polonia, Româniai şi Țările Baltice.

O altă mişcare extremistă din România, cea de „dreap­ta”, a pretins că nu a cunos­cut respectivul tîrg, cînd îşi exprima admiraţia faţă de marele succes diplomatic al Germaniei!

În orice caz, cât de tare s-au apropiat atunci „extremele” vieţii politice de la noi,încât în aprecierea acelui moment fiecare a adulat ge­nialitatea „idolului” protec­tor : Stalin, respectiv Hitler.

În schimb, după ce au început să prindă „viaţă” în ceea ce privea România, lu­crurile nu mai erau „secrete” şi s-au consumat sub ochii şi în plin impact cu conştiinţa naţională a poporului.

Care a fost atunci „poziţia” P.C.R. ? Iat-o, exprimată în documente oficiale.

In MANIFESTUL  din iulie 1940  al Comitetului regional din Moldova al P.C.R.se scria despre „eliberarea” Basarabiei şi Bucovinei de către armata roşie:

Armata Roşie a muncitorilor şi ţăra­nilor, care ajută proletariatul din toată lumea, de a se eli­bera de sub jugul imperialis­mului, a intrat in acţiune.

Ea a păşit în Basarabia şi Bu­covina de unde izgoneşte ciocoii şi moşierii care au supt singele poporului şi va ajuta muncitorii şi ţăranii să-şi scuture jugul capitalist /…/ în 1918/ după un război de lungă durată, muncitorii şi ţăranii din Rusia ţaristă s-au răsculat contra ţarului /…/ Imperialiştii români care au dus întotdeauna o politică de acaparare şi subjugare a altor popoare, nu au pierdut nici atunci momentul. În frunte cu regele Ferdinand, călăul republicii socialiste ungare, s-au aruncat ca nişte hiene asupra Basarabiei şi au smuls-o de la tînăra Repu­blică Sovietică /…/ şi cu aju­torul baionetelor au subjugat Basarabia. Au fost 22 de ani de teroare sălbatică. Dar au fost şi 22 ani de luptă eroică a poporului basarabean şi bucovinean împotriva călăilor care l-au subjugat”.

 Iar in MANIFESTUL din iulie 1948  al Comitetului Regional Dobrogea al P.C.R. se spunea că :

„Sub impresia isprăvilor războinice germane, prăbuşi­rea imperialismului francez şi eliberarea Basarabiei şi Bu­covinei de nord de către Ar­mata Roşie Sovietică, vîrfurile reacţionare capitalisto-moşiereştl, sub conducerea regelui, au trecut făţiş de partea fascismului germano-italian /…/.

Eliberarea noastră nu va veni de la fascismul român, de la iredentiştii bul­gari din Sofia sau de la HitIer şi Mussolini, ci numai de Ia lupta noastră unită sub conducerea P.C.R. /…/ Pentru dreptul de autodeterminare pînă la despărţirea de statul român /…/

Trăiască Armata Roşie So­vietică, care a eliberat popo­rul basarabean şi bucovi­nean !”

28 iunie 1940: CEDAREA BASARABIEI, BUCOVINEI ȘI ȚINUTULUI HERȚEI URSS-ului  ÎN URMA PACTULUI RIBBENTROP-MOLOTOV. Alianța  Germania-Rusia-Ungaria-Bulgaria și sfâșierea României Mari ©

Şi iată, un punct de vedere oficial, în numele CC. al P.C.R., la 8 august 1940, în care, pe lingă satisfacţia pen­tru „eliberarea” Basarabiei şi Bucovinei de nord, se enunţau şi „speranţele” privind rezolvarea problemei „naţio­nale” în Transilvania şi Dobrogea:

MANIFEST al CC. al P.C.R.

„Către muncitorii şi ţăranii români!

Către popoarele asuprite ale Ardealului şi Dobrogei!”:

«România Mare» a deve­nit o temniţă a popoarelor /…/ în măreaţa familie a popoarelor sovietice — egale în drepturi — integrate în mod liber după voinţa şi dorinţa lor în U.R.S.S., Basarabia (în R.S.S. Moldovenească) şi Bu­covina de Nord (în R.S.S. Ucraineană) se transformă din ţinuturi ruinate şi însîngerate, în ţinuturi înfloritoa­re şi înstărite”.

Şi, se averti­za, fără echivoc:

«Nu trebuie uitat o singură clipă că mai continuă să dom­nească sîngeroasa asuprire imperialistă asupra popoare­lor Ardealului şi Dobrogei. /…/ Voi, muncitori şi ţărani români, sînteţi datori să sus­ţineţi lupta popoarelor asu­prite pentru eliberarea lor de sub jugul imperialismului ro­mân /…/ popoarele Ardealu­lui şi Dobrogei vor avea şi dreptul de a decide cu cine vor în mod liber să se uneas­că”.

După ce se sublinia, din nou, că aceste „popoare” nu voiau nici exploatarea „im­perialiştilor” români, nici a „iredentiştilor” maghiari sau bulgari, se arăta :

«Noi, Partidul Comuniştilor vă chemăm la luptă revolu­ţionară sub drapelul roşu al internaţionalismului proletar — steagul lui Marx-Engels-Lenin-Stalin — sub faldurile căruia 193 de milioane de oa­meni au cucerit victoria Socialismului în U.R.S.S. /…/ Sub acest steag, în colaborare cu Eroica Armată Roşie, au fost eliberate popoarele Ba­sarabiei, Bucovinei de Nord şi popoarele Statelor Baltice. Sub acest steag vom învinge şi noi”.

Mai trebuie, oare, adăugată vreo altă explicaţie ? Mai poate cineva susţine că exis­tă alte posibilităţi de inter­pretare ? Mai poate exista vreo rezervă privind justeţea scoaterii în afara legii a P.C.R., în interbelic?

Iată, de altfel, o autoapreciere a în­săşi P.C.R. privind ilegalizarea sa, făcută însă cu mîndrie nedisimulată :

„Partidul comuniştilor a suferit el însuşi cele mai grele lovituri din partea im­perialismului şi a fost dizol­vat încă în 1924 /…/ pentru că în programul său a înscris lupta pentru dreptul la audeterminare a naţionalităţilor asuprite, pînă la despărţirea de stat. /…/ Partidul Comu­nist din România declară sus şi tare: /…/ trebuie împiedi­cat ca imperialismul român să calce în picioare drepturile ce aparţin popoarelor Ardea­lului şi Dobrogei”.

Intr – un „Raport al Secretariatului C.C. al Partidului Comunist din România” din 10 martie 1941, liderii comunisti declarau că :

Marșul triumfător al eroicei Armate Roșii în Basarabia și Bucovina de Nord, eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord de sub jugul capitaliștilor și moșierilor români, întâmpinarea cu un adevărat delir de către popoarele Basarabiei și Bucovinei de Nord a Armatei Roșii glorioase, manifestarea iubirii adânci față de poporul sovietic, Partidul Bolșevic, față de conducătorul și eliberatorul popoarelor, tovarășul Stalin, a avut un avut un răsunet și o influeanță deosebit de mare în masele de la orașe și sate din România.

– CC al P.C.R.-

În luna noiembrie 1947, avea loc înscenarea judiciară organizată de slugile lui Stalin din România împotriva lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache si altor fruntași ai PNT.

In fapt, pe banca acuzaților se afla istoria României democratice.

Procesul Maniu, cea mai mare înscenare din istoria României: ''Sunt  terorizat''

Trădătorii țării îi acuzau pe întregitorii ei de „trădare”.

Era ceva odios, monstruos și halucinant în toată această criminală dramaturgie. Am avut șansa să-l cunosc pe N. Carandino, directorul ziarului „Dreptatea”, mi-a vorbit despre comportarea de o inflexibilă demnitate a lui Maniu la proces si iî anii de temniță.

Dupa câteva săptămâni, printr-o lovitură de stat pusa la cale de agenții Kremlinului, Regele Mihai, monarhul constituțional al țării, era constrâns să abdice. Consecința era limpede: triumfase sinistra, demonica „tactică a salamului” inventată de Mátyás Rákosi, Stalinul maghiar.

România înceta să mai fie România, devenise o gubernie sovietică, o colonie pentenciară dirijată de un grup de scelerați convinși că fusesera desemnați de Istorie să batjocorească un popor, o cultură, o tablă de valori întemeiată pe onoare și curaj civic.

Pe 5 noiembrie 1947, Ana Pauker, femeia de fier a comunismului din România, devenea ministru de externe.

Colaboraţionistul Gh. Tătărescu a fost imediat eliminat precum o măsea stricată. Romania nu mai are de fapt politică externă, fiind cu desăvârsire vasalizată de ruși. Incep epurările din ministerul de externe, vechii diplomati sunt concediati, multi vor fi arestati.

Mâna dreaptă a temutei militante era Ana Toma, ilegalistă din categoria „pură si dură”, membră a CC și șefă de cadre, sotia agentului sovietic Pantelei Bodnarenko, (zis Pantiușa), al cărui nume românizat era Gheorghe Pintilie, devenit seful Securităţii chiar din clipa infiinţării acelei instituţii criminale in 1948.

Cultul lui Gheorghiu-Dej s-a dezvoltat în paralel cu acela al moscovitei Ana Pauker, rivalitatea lor este ireconciliabilă.

Infobrasov.net - Ziarul brasovenilor de pretutindeni

Erau ca două săbii intr-o teacă. Își zâmbeau, se sărutau tandru, dar se urau de moarte.

În iunie 1952, acuzată de simultană „deviere” de dreapta si de stânga (o sfidare a legilor fizicii!), Ana Pauker a fost eliminată din Secretariat si din Biroul Politic.

Arestată in februarie 1953, ”tovarășa” Ana Pauker a fost acuzată de complot sionist și doar moartea lui Stalin, pe 5 martie 1953, a salvat-o de o soartă similară cu aceea pe care au avut-o László Rajk ori Rudolf Slánský.

07/07/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , | Un comentariu

ZIUA DE 7 IULIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 7 iulie în istoria noastră


1704 : Dieta Transilvaniei întrunită la Alba Iulia, l-a proclamat pe Francisc Rákóczi al II-lea principe al Transilvaniei.

1704 Francisc Rákóczy al II-lea

Se număra printre cei mai bogați oameni din Regatul Ungariei, Rákóczi și-a folosit averea pentru a ajuta cauza desființării uniunii personale cu casa de Habsburg.

Între 1703–1711 a condus Răscoala Curuților împotriva dominației habsburgice.

În scurt timp, în septembrie 1705, Dietă ungară, întrunită la Szécsény l-a proclamat și principe al Ungariei.

Revolta antihabsburgică condusă de el a eșuat, autoritatea Casei de Habsburg în Transilvania și Ungaria fiind restabilită efectiv în anul 1711, prin Pacea de la Satu Mare.

1711: A început bătălia de la Stănilești, pe Prut îintre oștile Imperiului Otoman și cele ale Rusiei, aliată cu Moldova; (7/18–11/22 iulie) cu urmări importante pentru Moldova și Țara Românească.

A fost ultima angajare antiotomană a Moldovei, la care oastea domnului Dimitrie Cantemir (1710–1711) a participat de partea rușilor.

Raportul de forțe era în favoarea turcilor. Cronicarul Ion Neculce arăta că rușii și moldovenii erau „de toată oastea ca 50.000. Și ave și 52 de pușci [tunuri]. Și cât și era oaste, mai mult era bolnavă, flămândă și obosită. Iar turcii era cu veziriul 400 000, fără poiedia tătarâlor, și ave 400 de pușci. Oaste hrănită și grijită bine”. În realitate, turcii aveau cam 120 000 de oameni, împreună cu trupele tătărăști venite să-i sprijine.

 1770:  65.000 de călăreți tătari crimeeni și 15.000  soldaţi otomani, aflaţi  sub comanda lui Kaplan Ghirei,  s-au  confruntat în bătălia de la Larga,  pe malurile râului Larga, (un afluent al Prutului, în R.Moldova de azi), cu o armată de  38.000 de ruși  condusi de  feld-mareșalul Rumeanțev.

  Bătălia  s-a incheiat cu o victorie decisivă pentru ruși.

 Victoria de la Larga urmată de cea de la Cahul, au schimbat situația strategică în regiune în favoarea Rusiei.

În septembrie 1770, a fost cucerită Tighina si apoi au capitulat cetățile turcesti Ismail, Chilia, Cetatea Alba si Ibrail .

După aceasta, operațiunile militare au continuat pe teritoriul Bulgariei . La 21 iulie 1774, otomanii semneaza cu Rusia Pacea de la Kuciuk Kainargi .

Tratatul conținea 16 prevederi favorabile Moldovei și Țării Românești. În decembrie 1774, rușii se retrag, Moldova și Valahia rămânând în continuare sub turci.


1807: S-a încheiat pacea ruso-franceză de la Tilsit, care  obliga printre altele Rusia să-şi retragă toate trupele din Valahia şi Moldova.

 
Napoleon Bonaparte (n.1769-d.1821), împărat Francez 1804-1815Alexandru I, împărat al Imperiului Rus 1801-1825

La 7 iulie 1807 se încheia pacea ruso-franceză de la Tilsit care avea și o prevedere ce viza Principatele Române . Prin articolul XXII al tratatului, Imperiul Rus se obliga să-şi retragă toate trupele din Valahia şi Moldova.

Trebuie menționat că trupele ruse se aflau pe teritorul principatelor în razboi cu Imperiul Otoman (1806-1812).

Rusia intrase în război cu Franța susținînd militar armata Prusiei în lupta împotriva împăratului francez Napoleon Bonaparte, însă infrîngerea rapidă a Prusiei și ocuparea de catre trupele franceze a ducatului Poloniei, l-au silit pe țarul Alexandru I să încheie acestă pace cu Napoleon, in urma careia, Rusia şi Franţa s-au aliat împotriva Angliei, ba mai mult și-au propus cucerirea și împărțirea între ele a Imperiul otoman, cu unele generoase „cedări” şi Austriei.

Pe frontul otoman, Rusia urma să semneze un armistiţiu la Slobozia (24 august 1807), care prevedea evacuarea trupelor ruseşti din Valahia şi Moldova. Dar acest tratat nu s-a aplicat, întrucît ţarul Alexandru I a refuzat ratificarea lui, acuzîndu-l chiar pe generalul Meiendorf că a acordat condiţii prea favorabile Turciei.

Ostilităţile ruso-turce vor fi reluate în 1809, iar in 1812 jumătatea estică a Moldovei, botezată în urma tratatului de pace ruso-turc printr-o escrocherie Basarabia, a fost cedată fara drept de Turcia, Imperiului Rus.


1857 (7/19 iulie): Incep in Moldova alegerile pentru Adunarea ad-hoc, convocate prin hotărârea Congresului de pace de la Paris in 1856 si falsificate de ultraconservatorul Nicolae Conachi-Vogoride, ostil unirii Moldovei cu Ţara Românească.

1857 Primele alegeri pentru Divanul ad-hoc din Moldova

  La data de 24 iulie/5 august Franţa, Rusia, Prusia şi Regatul Sardiniei au decis ruperea legăturilor cu Poarta Otomană, care refuzase să anuleze alegerile falsificate din Moldova.

Ca urmare a întrevederii dintre Napoleon al III-lea şi regina Victoria (din 25 iulie/6 august), s-a ajuns la o soluţie de compromis: Marea Britanie accepta anularea alegerilor (falsificate) din Moldova, iar Franţa se mulţumea cu o unire parţială, Ţara Românească şi Moldova urmând să aibă instituţii similare, renunţând însă la proiectul privind unirea Principatelor sub un principe străin.

Aceste hotărâri au marcat, pe plan diplomatic, un moment important în realizarea statului român. La 7/19.IX.1857 au început alegerile pentru Adunarea ad-hoc a Ţării Româneşti (câştigate de unionişti) .

1870: A fost autorizată prin decret funcţionarea în Bucureşti a Societăţii Generale de iluminare şi încălzire cu gaz.

La 26 martie 1868 Administrația Comunală a dat iluminatul cu gaz aerian în concesiune inginerului Alfred Gottereau pentru instalarea uzinei de „gaz aerian” pe o perioadă de 40 de ani, după care revenea comunei.

Bucuresti. primul oras din lume iluminat public cu lampi

Actele de concesiune ale iluminatului public și ale tramvaielor au fost publicate în Monitorul Oficial al Romîniei, nr. 147/ din 7/19 iulie 1870.

În luna noiembrie 1871 au fost aprinse pe câteva din cele mai importante străzi, primele felinare cu gaz aerian. Propriu-zis, festivitatea de inaugurare a introducerii iluminatului cu gaz aerian a avut loc la 31 octombrie 1871, cînd au fost puse în funcțiune un număr de 800 becuri.

1881: S-a născut sculptorul şi medalistul român de origine germană Emil Wilhelm Becker; (m. 1952).

Numeroase clădiri din Bucureşti considerate reprezentative pentru arhitectura românească a secolului XX sunt decorate cu basoreliefuri şi sculpturi semnate de acesta (Universitatea, Muzeul George Enescu, Vila Minovici, Primăria Capitalei ş.a.).

De asemenea, o altă realizare de excepţie a sa o reprezintă sculpturile din interiorul criptei Mausoleului de la Mărăşeşti (1924). 

1886: S-a nascut la Paris, compozitorul şi dirijorul român, artist emerit, Ion Hartulary – Darclée, unicul fi al celebrei soprane Hariclea Darclée și a lui Iorgu Hartulary; (d. 2 aprilie 1969, București).

1886-1969 Ion Hartulary Darclée cu mama sa, Haricleea
Ion Hartulary Darclée cu mama sa, Haricleea

A studiat la Paris si a  fost dirijor şi regizor la Milano, iar mai târziu dirijor al Orchestrei Radiofuziunii Române timp de un sfert de veac.

 A scris mai multe lucrări scenice, jucate şi în Italia (opera comică Capriciu antic, operetele Amorul mascatAmazoana, etc.), lucrări simfonice (Poemul Vârful cu dor, Suita Lunca SiretuluiUvertura în stil clasic pe 3 teme moldoveneşti, Suita Picturi de Grigorescu, Poemul Bălcescu pentru cor şi orchestră, un vals), diferite lucrări vocal-simfonice mai mici, cântece de mase, etc.

 1906: S-a născut la Brăila matematicianul Gheorghe Mihoc, considerat, împreună cu Octav Onicescu, creatorul şcolii româneşti de teoria probabilităţilor şi statistică matematică ; (d. 25 Decembrie 1981, Bucureşti).

În 1934, a obținut titlul de Doctor în Matematică de la Universitatea din București, cu teza Asupra proprietăților generale ale variabilelor statistice independente. Începând din 1937, a devenit asistentul lui Octav Onicescu, mai întâi la Mecanică, apoi Algebră și calculul probabilităților, a fost conferențiar de Matematici generale la Facultatea de Fizică-Chimie, profesor de Matematică financiară la Academia Comercială din București, șef de catedră al departamentului de Calculul probabilităților și statistică matematică.

A fost director general al Institutului Central de Statistică, decan al Facultății de Matematică-Fizică, prorector, apoi rector al Universității din București, director al Centrului de statistică al Academiei. Împreună cu Octav Onicescu a pus bazele Școlii matematice românești de teoria probabilităților și statistică matematică.

Printre lucrările sale se evidențiază : Curs de matematici actuarialeElemente de calculul probabilitățilorLecții de statistică matematicăMatematici pentru economiști, Bazele matematice ale teoriei fiabilității.

Gheorghe Mihoc a fost membru titular al Academiei Române din 1963 si preşedinte al acestui for (martie 1980 – decembrie 1981).


1923: S-a nascut  regizorul de teatru si film, scenograful, actorul  şi arhitectul  român Liviu Ciulei ; (d. 25 octombrie 2011 la Munchen, in Germania).

Liviu Ciulei Picture

A studiat teatrul la Conservatorul Regal de Muzică și Teatru din București (1946) si arhitectura (1949) si a debutat ca actor în 1945,  ulterior alăturandu-se echipei Teatrului Municipal din Bucuresti care mai tarziu se va numi Teatrul Bulandra. A debutat ca regizor  în 1957.

A fost peste 10 ani director artistic al Teatrului Bulandra, pana in 1974, de unde a fost îndepărtat de cenzura comunistă în urma scandalului cu premiera “Revizorul”, montată deLucian Pintilie.

Sub conducerea sa, Teatrul Bulandra  devenise cea mai importantă instituție teatrală a vremii, nu doar în România, acolo lucrând practic în același timp, marii regizori de tearu David Esrig, Lucian Pintilie, Radu Penciulescu.

A părăsit România în anul 1980 și a lucrat în multe țări din Europa, America de Nord, Australia.

A fost director artistic al teatrului Tyrone Guthrie  din Minneapolis , Minnesota  1986, (Statele Unite), iar din 1986  profesor de teatru la Columbia University si New York University, in orasul New York.

S-a întors în țară după 1989, regizând o serie de piese celebre.

A fost numit Director de Onoare al Teatrului Bulandra.

Ca arhitect, în afara scenografiilor majorității pieselor regizate de el, Liviu Ciulei a contribuit la reconstrucția auditoriului Teatrului Bulandra, precum și a altor teatre.

A fost căsătorit cu marea actriță Clody Bertola și cu jurnalista Helga Reiter. Este tatăl regizorului Thomas Ciulei .

1923: S-a născut sculptorul Constantin Lucaci, laureat al Premiului Herder acordat în 1984 de Universitatea din Viena pentru întreaga sa operă; (m. 2014).

 Este cunoscut mai ales pentru fântânile sale cinetice si sculpturile monumentale în piatră şi oţel.

Operele sale monumentale se găsesc în diferite orașe ale României, cele mai notabile în București, Constanța, Brăila, Drobeta-Turnu Severin și Reșița, iar alte sculpturi ale sale se găsesc în numeroase muzee din țară. În anul 2007 s-a inaugurat Muzeul „Constantin Lucaci”, aflat sub egida Vaticanului, care se află în Sanctuarul San Francesco di Paola, Calabria, Italia. Începând cu 1993 a fost profesor al departamentului de sculptură al Academiei de Arte Frumoase din Cluj. În 2012 a fost inaugurat Muzeul „Constantin Lucaci” din orașul Bocșa, localitatea natală a maestrului, care expune un număr de 17 sculpturi din oțel inoxidabil donate orașului Bocșa.


 1929: A  intrat în vigoare Concordatul României cu Sfântul Scaun. Semnat la 10 mai 1927, acesta reglementa reorganizarea cultului catolic în tara nostra, în sensul supunerii sale faţă de legile ţării.

La data de 17 iulie 1948 a apărut Decretul-lege prin care Guvernul român instalat de comunişti a denunţat Concordatul cu Vaticanul, odată cu începerea represiunii  împotriva Bisericilor Romano-Catolică şi Greco-Catolică.


1930: A fost adoptată in România, Legea pentru protecţia monumentelor naturii, pe baza căreia a luat fiinţă Comisia Monumentelor Naturii, alcătuită din 6 specialişti, comisie care, în perioada 1930-1943, a pus sub rezervaţie 36 de teritorii din ţară, printre care şi Parcul Naţional „Retezat”.

1941: Al Doilea Razboi Mondial –  Armata română a eliberat localitatea Lipnic, atingând aliniamentul Nistrului.

Cavalerie marsaluind spre front, in Basarabia. Se observa sabiile, pe care cavaleristii romani le au agatate de sa - foto: victortibrigan.wordpress.com

Cavaleriști români în marș spre front, în Basarabia. Se observă săbiile, pe care le au agățate de șei – foto preluat de pe victortibrigan.wordpress.com.


1951: S-a născut la București, poetul Dan Ion Nasta, eseist şi traducător (traduceri în limba franceză din poezia românească).

Dan Ion Nasta (Dan_Ion_Nasta) : Poezie, Proză, Biografie, comentarii, texte

Este licentiat al Univerității Paris IV – Sorbona (1974) și Doctor al aceleiași universități.

Colaboreaza la Romania literara. Ramuri, Revue Roumaine, Jalons, Caiete critice, Revista de istorie si teorie literara, Cahiers roumains d’etudes litteraire etc.

Debuteaza cu poezii in revista Amfiteatru (1967). Debut in volum cu eseul Saint-John Perse et la d&couverte de l’etre (1980). Autor al volum de versuri Caderea zilei (1985) si Aici, nicaieri (1987).

A tradus in franceza din poezia lui I. Vinea si E. Botta. A publicat antologia in limba franceza Jeunes poktes roumains (1985).

Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor pe 1982; Premiul „Mihai Eminescu” al Acad. pe 1985, pentru volum de poezii Caderea zilei.

1951: A murit biologul şi profesorul Dimitrie Voinov autorul unor importante cercetări de histologie şi citologie ; (n. 1867).

Are meritul de a fi dezvoltat la Universitatea din Bucureşti o puternică  şcoală  de citologie umană. A fost  membru titular al Academiei Române din 1927.

  1957: S-a încheiat, sarbătorită cu surle si trambiţe de propaganda comunistă, cooperativizarea agriculturii în Dobrogea, devenită astfel prima regiune colectivizată din România.

1963: Corul Naţional de Cameră „Madrigal” din Bucureşti a debutat în cadrul „Festivalului Muzicii de Cameră” de la Braşov.

Înfiinţat la 11aprilie 1963  în cadrul Conservatorului ”Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, la iniţiativa dirijorului Marin Constantin (1925-2011), corul a fost gândit ca o formaţie camerală de tip renascentist, cu timpul dezvoltându-se prin redescoperirea comorilor muzicii bizantine şi vechi româneşti, a colindelor, a lucrărilor de inspiraţie folclorică, a patrimoniului clasic autohton şi contemporan.

Astăzi, Corul Național de Cameră Madrigal, la inițiativa dirijorului Ion Marin și sub conducerea artistică a dirijoarei Anna Ungureanu, promovează unul dintre cele mai vizionare programe românești de incluziune socială destinate copiilor, având la bază muzica, prin cântul coral: Proiectul naţional „Cantus Mundi”.

1986: A murit scenograful Mihai Tofan (n. 8 noiembrie 1926, la Tigheci/Cahul, azi în R. Moldova).

A studiat la  Institutul de Arte Plastice ”N.Grigorescu” Bucureşti – Secţia Scenografie – Promoţia 1952 – Prof. W. Siegfried si a lucrat ca pictor scenograf al Teatrului Naţional Bucureşti din 1952 pană în 1986.

In 1958 a fost  Laureat la Concursul de tineret al Teatrelor Dramatice din ţară.

De asemenea a  fost premiat in  numeroase randuri la expozitii din strainatate: in 1963 la Expoziţia Românească de Scenografie – Paris – Franţa, in 1964 – Expoziţia Românească de Scenografie – Havana – Cuba, in 1966 – Trienala Internaţională de Scenografie – Novi Sad – Yugoslavia, in 1971 – Quadrienala de Scenografie – Praga – Cehoslovacia, in 1981 – Trienala Internaţională de Scenografie – Novi Sad – Yugoslavia si in 1984 – Trienala Internaţională de Scenografie – Novi Sad – Yugoslavia.


1989, 7/8: A murit  poetul, eseistul  şi ziaristul Horia Stamatu.

A urmat Liceul Militar si Facultatea de Litere si Filosofie a Universitatii din Bucuresti.
Debuteaza la revista „Floarea de Foc” condusa de Sandu Tudor si lucreaza ca  profesor suplinitor la Liceul „Cantemir Voda” din Bucuresti (1936-1937), iar in urmatorii doi ani ca redactor la „Enciclopedia Romaniei”.

In 1941 a plecat din ţară în Germania, unde a fost internat în lagărul de la Buchenwald (1942-1944).

Horia Stamatu, poet, eseist, ziarist şi traducător | Jurnalul de Drajna

Din 1945 se stabileşte la Freiburg, dupa care  între anii 1948 şi 1951 trăieşte la Paris, fiind unul dintre fondatorii Institutului Român de Cercetări de pe lângă Sorbona (alături de Eugen Ionesco, Emil Cioran, Mircea Eliade ş.a.).

In perioada 1951-1961 se stabileşte în Spania, apoi se va întoarce la Freiburg, unde va muri; (n. 9 septembrie 1912 în Vălenii de Munte, județul Prahova).

  Este detinatorul Premiului Fundatiei Regale pentru Literatura si Arta iar in exil al Premiului Academiei Romano-Americane de Arte si Stiinte (ARA).

Opera: „Memnon”, Bucuresti (1934) / „Recitativ”, Madrid (1963) / „Punta Europa”, Madrid (1969) / „Kairos”, Madrid (1974) / „Imperiul”, Bucuresti (1996 / „Ego Zenovius”, Bucuresti (2001).


1991: S-a constituit Partidul Alianţei Civice, preşedinte al noului partid fiind ales criticul literar  Nicolae Manolescu.

La  28 martie 1998, acest partid a  fuzionat cu Partidul Naţional Liberal.

1993: S-a deschis, la Bucureşti, primul Salon internaţional automobilistic al României.

PRIMUL SALON AUTO INTERNATIONAL - BUCURESTI 1993

1998: A murit Teodor (Theodor) Enescu, istoric şi critic de artă; (n. 1926).


 2004: A murit Mihail Şerban, academician român, profesor de biochimie la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti; (n. 11.06.1930).

2008: A decedat muzicologul şi criticul muzical, Ada Brumaru.

A realizat, începând din 1950, emisiuni muzicale la Radiodifuziune şi apoi la Televiziunea Română.

INSEMNARI RAZLETE-ADA BRUMARU,2008

S-a născut la data de 5 iulie 1930 şi a urmat cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, secţia teoretică, iar din anul 1950 a devenit redactor muzical la Societatea Română de Radiodifuziune.

Preocupările sale muzicologice s-au orientat cu precădere către lumea teatrului liric, către perioada romantică (este autoarea cărţii „Romantismul în muzică”), dar şi către creaţia autohtonă (a realizat filmul „Enescu, la răspântie de vremi”).

Ada Brumaru a fost distinsă de trei ori cu Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din Romania, al cărei membru era.


2009: A început vizita oficială în România a suveranilor Belgiei, regele Albert al II-lea și regina Paola (7-9 iulie).

Regele Albert al II-lea si Regina Paola, primiti de Basescu la Cotroceni  (Video) | Mobile

Regele Albert al II-lea s-a întâlnit cu Președintele României, Traian Băsescu, cu președinții celor două Camere ale Parlamentului, precum și cu primul-ministru, a participat la Forumul Economic româno-belgian.

Regina Paola a vizitat Muzeul Satului, iar în cea de-a treia zi a vizitei, suveranii Belgiei au vizitat orașele Sibiu și Cristian, oraș înfrățit cu orașul Leuven din Belgia.

2015: A decedat la București, cântăreaţa de muzică uşoară, compozitoarea şi profesoara de canto, Angela Ciochină;  (n. 17 aprilie 1955, Urecheni, Neamț).

2018: La mitingul aviatic de la Baza 86 Aeriană Borcea , un pilot militar român și-a pierdut viața după ce s-a prăbușit cu avionul său de vânătoare MIG-21 Lancer.

 Martorii spun că pilotul a preferat să facă niște manevre suplimentare, în loc să se catapulteze, pentru a evita ca avionul să cadă peste oameni.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfânta Muceniță Chiriachi

Sfanta Mucenita Chiriachi

Sfânta Muceniță Chiriachi  a trăit în secolul al III lea, in vremea imparatului Diocletian.

S-a nascut din parinti crestini, intr-o duminica. Acesta a fost si motivul pentru care Dorotei si Evsevia, parintii ei, i-au pus numele Chiriachi, care in limba greaca inseamna duminica.

Sfanta Chiriachi a refuzat multe cereri de casatorie, invocand ca ea este logodita cu Mirele Ceresc si ca-si doreste sa moara fecioara. Unul din pretendentii respinsi i-a spus imparatului Diocletian ca Sfanta Chiriachi este crestina.

 Din momentul aflarii acestei vesti, Sfanta Mucenita va fi supusa la multe chinuri. Acoperita de rani din cap pana in picioare, ea va fi tamaduita in chip minunat de un inger.

In urma acestei minuni, multi pagani au crezut in Hristos si au primit moartea muceniceasca.

Sfanta Chiriachi i-a spus ighemonului:

“Vezi bine ca nicicum nu ma poti intoarce de la credinta mea. Caci de ma arunci in foc, mai inainte de mine Cei Trei Tineri in foc au fost aruncati si prin credinta s-au mantuit; iar de ma arunci la fiare, mai inainte de mine marele Daniil Prorocul la fiare a fost aruncat, dar prin credinta s-a mantuit; iar de ma arunci in mare, mai inainte de mine lona Prorocul a fost in pantecele chitului trei zile si trei nopti si prin credinta s-a mantuit; daca tăișului sabiei ma dai, mai inainte de mine Cinstitul Botezator loan sabiei a fost dat si credinciosia lui l-a mantuit. Caci ca si tuturor acestora, mie viata imi este a muri pentru Hristos.”

In urma acestor cuvinte, Sfanta Mucenita Chiriachi a fost ucisa prin decapitare.

07/07/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

Nikola Tesla și secretul din spatele codului 3,6,9

     

Dacă ați ști măreția lui trei, șase și nouă, ați avea cheia universului” – Nikola Tesla

Secretul din spatele codului 3,6,9 a lui Nikola Tesla

Nikola Tesla, istroromânul născut în Croația, a făcut nenumărate experimente misterioase, dar a fost un întreg mister pe cont propriu. Aproape toate gândurile și ideile geniilor au o anumită obsesie. Nikola Tesla a avut una destul de mare!

Se plimba de trei ori în jurul unui bloc în mod repetat înainte de a intra într-o clădire, locuia în camere de hotel doar cu numere divizibile cu 3. El făcea calcule cu privire la lucrurile din mediul său imediat, pentru a se asigura că rezultatul este divizibil cu3 și își baza alegerile pe aceste rezultate.

El ar face totul în seturi de 3. Unii spun că a avut OCD, alții spun că era foarte superstițios. Oricum, adevărul este mult mai profund…

Obsesia lui nu era pur și simplu cu numere, ci mai ales cu aceste numere: 3, 6, 9 !

El a avut un caz extrem de OCD și a fost superstițios, cu toate acestea, el a ales aceste numere cu un motiv.

Tesla a susținut că aceste numere erau extrem de importante. Nimeni nu l-a ascultat. El chiar a calculat puncte nodale în jurul planetei legate de numerele 3, 6 și 9!

Dar de ce aceste numere?

   Ce a încercat Nikola Tesla să facă pentru a înțelege lumea?

În primul rând, trebuie să înțelegem că noi nu am creat matematica, ci am descoperit-o. Este limbajul și legea universală. Indiferent unde vă aflați în Univers, 1 + 2 va fi întotdeauna egal cu 3. Totul din Univers respectă această lege.

Există tipare care apar în mod natural în Univers, modele pe care le-am descoperit în viață, galaxii, formațiuni stelare, evoluție și aproape toate sistemele naturale. Unele dintre aceste modele se supun Raportului de Aur (raportul de aur este raportul dintre două numere consecutive ale șirului Fibonacci – 0,1,1,2,3,5,8,13,21,33,etc. , ex: rap.de aur 8/5=1,6; toate templele antice, precum și marile catedrale ale lumii au respectat acest raport în construcția lor, n.b.) și Geometriei Sacre.

Un sistem cu adevărat important pe care natura pare să-l asculte este „Puterile sistemului binar 2” în care modelul pornește de la unu și continuă prin dublarea numerelor. Celulele și embrionii se dezvoltă după acest model sacru: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 …

Un alt aspect care trebuie menționat aici, observat de biologi, este că de la multiplicarea 4, celulele se așează după un alt tipar universal și anume în tetraedru (piramidă), unul dintre cele 5 poliedre platonice, care stau la baza construcției întregii creații.

Poliedre Platonice

Unii numesc aceste tipare Planul lui Dumnezeu. Matematica, prin această analogie, ar fi baza acestui Plan al lui Dumnezeu (lăsând deoparte religia!). În matematica vortexului (știința anatomiei torusului) există un model care se repetă: 1, 2, 4, 8, 7 și 5 și așa mai departe 1, 2, 4, 8, 7, 5, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 …

După cum puteți vedea, 3, 6 și 9 nu sunt în acest model. Cercetătorul Marko Rodin consideră că aceste numere reprezintă un vector de la a treia la a patra dimensiune pe care el îl numește „câmp flux„. Acest câmp ar trebui să fie o energie dimensională mai mare care influențează circuitul energetic al celorlalte șase puncte.

Randy Powell, student al lui Marko Rodin, spune că aceasta este cheia secretă a energiei libere, lucru pe care cu toții îl cunoaștem de la Tesla.

  Să explicăm 

Să începem de la 1, dublu este 2; dublul lui 2 este 4; dublul lui 4 este 8; 8 dublat este 16 ceea ce înseamnă 1 + 6 care este egal cu 7; 16 dublat este de 32 rezultând în 3 + 2 care este egal cu 5 (puteți face 7 dublat dacă doriți să obțineți 14 rezultând tot 5); 32 dublat este 64 (5 dublu este 10) rezultând în total 1; Dacă vom continua, vom urmări același model: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 …

Dacă începem de la 1 în sens invers, vom obține același model doar în sens invers: jumătate din unu este 0.5 (0 + 5) egal 5. Jumătate din 5 este 2.5 (2 + 5) egal cu 7 și așa mai departe. După cum puteți vedea, nu există nici o mențiune de 3, 6 și 9! Este ca și cum ar fi dincolo de acest model, liber de el.

 Cu toate acestea, există ceva ciudat odată ce începeți să dublați. Dublul lui 3 este 6; 6 dublat este 12, ceea ce ar duce la 3; în acest model nu există nici o mențiune de 9! Este ca și cum 9 este dincolo, complet liber de ambele modele. Dar dacă începeți să dublați 9, aceasta va duce întotdeauna la 9: 18, 36, 72, 144, 288, 576 …

   Acesta este denumit Simbolul Iluminării 

Dacă mergem la Marea Piramida din Giza, nu numai că există cele trei piramide mai mari din Giza, una lângă cealaltă, care reflectă pozițiile stelelor din Centura Orion, dar vedem și un grup de trei piramide mai mici imediat în fața celor trei piramide mai mari.

 Există o mulțime de dovezi potrivit cărora natura folosește simetria lui 3 și 6 , inclusiv forma hexagonală a fagurelui comun. Aceste forme sunt în natură, iar anticii au simulat aceste forme în construirea arhitecturii lor sacre.

Este posibil să existe ceva special în legătură cu numărul trei misterios? Este posibil ca Tesla să fi descoperit acest secret profund și să folosească această cunoaștere pentru a împinge granițele științei și tehnologiei?

    Măreția lui 9         

Să presupunem că există doi poli opuși, să-i numim lumină și întuneric dacă doriți. Ele sunt ca polii nord și sud ai unui magnet. O parte este 1, 2 și 4; cealaltă parte este 8, 7 și 5; La fel ca și electricitatea, totul în Univers este un curent între aceste două laturi polare, ca un pendul leagăn: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 … (și dacă vă imaginați mișcarea este ceva de genul simbolului pentru infinit).

Dar chiar și aceste două părți, 3 și 6, sunt guvernate de 9 care arată ceva spectaculos. Privind atent la modelul 3 și 6, realizați că 3 și 6 este egal cu 9, 6 și 3 este egal cu 9, toate numerele sunt egale cu 9, ambele moduri exclud și includ 3 și 6! Deci, 9 înseamnă unitatea celor două părți. 9 este Universul însuși!

 Vibrația, energia și frecvența: 3, 6 și 9!

Dacă doriți să găsiți secretele universului, gândiți-vă în termeni de energie, frecvență și vibrație„. – Nikola Tesla

Există un adevăr profund filosofic în acest sens! Imaginați-vă ce putem realiza dacă aplicăm această cunoaștere sacră în știința de zi cu zi …

Dacă ziua științei va începe cu studiul fenomenelor non-fizice, va face mai multe progrese într-un deceniu decât în toate secolele anterioare ale existenței sale.” – Nikola Tesla

   Sursa: https://www.lifecoachcode.com

 Și pentru o mai bună înțelegere a efectelor matematicii în baza 3, urmăriți interviul video a lui David Wilcock cu Pete Peterson, unul dintre specialiștii care au făcut parte din Programul Spațial Secret, dezvăluiri despre Antarctica:

Aici video:

https://ok.ru/video/885944093422

https://burebista2012.blogspot.com/

07/07/2021 Posted by | analize | , , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: