CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Dodonul crede că „în lume sunt MII DE POPOARE”, dar nu toate popoarele își au țara sa!

 

Igor Dodon, desemnat Omul Anului 2018 în domeniul Președinției – VIP Magazin

 

 

 

O zicere scoasă din puțul gândirii de sluga lui Putin, președinte al R.Moldova, Igor Dodon :

„… Important este să conștientizăm că în lume sunt mii de popoare, dar nu toate popoarele își au țara sa.

Noi avem țara noastră, avem un stat independent. Trebuie să păstrăm suveranitatea, trebuie să păstrăm statalitatea și să o transmitem urmașilor noștri„.

 

  27 august 2020

 

 

 

Publicitate

27/08/2020 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | Lasă un comentariu

Politica de ”moldovenizare”ca instrument al rusificării forțate a românilor din Basarabia și Transnistria

 

 

                     

Politica de moldovenizare în RASS Moldovenească (pdf). Documente şi materiale.

Autori: Argentina Gribincea, Mihai Gribincea, Ion Şişcanu.

Editura Civitas, Chişinău, 2004.

Forţa zguduitoare a unor adevăruri monstruoaseNina Corcinschi, doctorandă la Institutul de Literatură şi Folclor al AŞM (Timpul, nr 426, din 9 iunie 2006 )

Este bine ştiut astăzi cât de adânc şi dureros a marcat regimul represiv sovietic întregul curs al istoriei române, mai cu seamă la nivel psihologic, de mentalitate – cu reminiscenţe, din păcate, de durată.

Poate de aceea, – în pofida faptului că, începând cu anii 1990-91, monstruozităţile sovieticilor (crime, deportări, foamete organizată etc.) au fost scoase din anonimat pentru toată lumea – printr-o gravă eroare istorică, regimul comunist a revenit la putere în R. Moldova.

Chiar dacă facem abstracţie de subtilităţile alegerilor din 2001, faptul rămâne fapt.

Comuniştii îşi fac azi mendrele fără să pălească în faţa „strălucirii” celor de odinioară, manevrând cu aceleaşi stereotipuri inoculate încă de sovietici.

Ce se întâmplă, de fapt? Motivaţia pare a fi de sorginte psihologică.

O buimăceală fatalistă, o inerţie a gândirii provocate de ameţeala pastilei comuniste. Asul din mânecă al comuniştilor dintotdeauna a fost abilitatea de-a minţi, de-a se preface, de-a spune cu totul altceva decât gândesc – un joc murdar cu care şi-au manipulat victimele în decurs de decenii.

Tocmai din acest motiv înţelegerea procesului de mankurtizare a românului basarabean şi transnistrean (proces îngreuiat şi de presiunile ideologice ale conducerii şi ale presei şovine actuale) este dificil.

Iată de ce, alături de alte studii la temă, cartea Politica de moldovenizare în RASS Moldovenească (Chişinău, 2004) semnată de Argentina Gribincea, Mihai Gribincea şi Ion Şişcanu este nu doar binevenită, ci foarte binevenită.

Lucrarea conţine un set de materiale nepublicate până acum, culese de prin arhive  care dezvăluie fără artificii, în toată nuditatea ei, întreaga politică de moldovenizare dusă în perioada interbelică de către sovietici pe teritoriul fostei RASSMoldovenești.

Citindu-le, înţelegem de ce românii transnistreni n-au avut decât să suporte vicisitudinile istoriei, să se încadreze ca victime în complexul proces de ideologizare şi mankurtizare a maselor, înţelegem de unde-şi trag seva complexele de inferioritate, stereotipurile, românofobia persistente şi azi.

Autorii încep lucrarea cu un compendiu al documentelor respective şi în continuare ne prezintă materiale datate cu anii 1924-1941, divizate în trei capitole: al creării RASSM, al latinizării şi al desfăşurării procesului de rusificare.

Intenţia sovieticilor de a crea un stat moldovenesc din populaţie românească şi ucraineană a avut drept scop prioritar conceperea stereotipului de popor străin ego-ului său etnic.

Moldovenii din stînga Nistrului

 

Foto: Harta Basarabiei și a ”respublicii autonome sovietice socialiste  moldovinești” de peste Nistru

Sub masca de binefăcători care deschid şcoli în limba moldovenească (până în 1924, pe acest teritoriu nu funcţionau decât şcoli ruse şi ucrainene), apără drepturile moldovenilor, promovându-i la putere, cultivă limba „moldovenească” (atenţie! nu rusă sau ucraineană) autorităţile de ocupaţie urmăreau să justifice prin fapte concrete constituirea RASS Moldovenești să ”moldovenizeze” poporul băştinaş, demonstrându-i că nu are nimic în comun cu românii – nici o legătură de sânge, nici o legătură culturală şi lingvistică.

Sub toată avalanşa de „beneficii”, românului transnistrean îi scăpa esenţialul: mergând docil pe cărarea pavată de regimul represiv, el îşi pierdea treptat identitatea, se mankurtiza.

Cum a fost inventată „limba moldoveneascî” | CER SI PAMANT ROMANESC

Cultivarea stereotipului de homo sovieticus. Un alt deziderat major al sovieticilor a fost cultivarea stereotipului de homo sovieticus cu largi disponibilităţi sufleteşti pentru cultura, limba rusă, în detrimentul celei materne.

Promovarea moldovenilor la posturi înalte nu se făcea nicidecum din respect pentru aceştia.

Exista o motivaţie ascunsă, fenomenul venea dintr-un plan prestabilit de moldovenizare care avea etapele sale, iar pentru fiecare etapă – o perioadă propice de aplicare.

Sovieticii erau conştienţi de faptul că un moldovean ajuns la putere şi convertit la ideologia comunistă, va avea mai multă influenţă şi credibilitate în faţa concetăţenilor decât un străin şi, astfel, va putea promova cu succes politica de sovietizare şi construcţie socialistă, va putea, până la urmă, să influenţeze în acest sens Basarabia, ba chiar şi România.

Se ştia: cu cât mai mulţi comunişti vor fi printre moldoveni, cu atât sovieticii vor avea mai lesne câştig de cauză „în vederea susţinerii postulatelor marxist-leniniste, potrivit cărora socialismul este o emanaţie a maselor” [pag. 5].

Totodată, moldoveanul educat în spiritul patriotismului, al loialităţii pentru „valorile” impuse, îşi va proteja el însuşi identitatea de burghezul român care ar încerca să i-o denatureze, el însuşi, contaminat de virusul comunist, va contracara dovezile de apartenenţă la aceeaşi etnie, venite de peste Prut.

Lupta s-a produs la nivel de mentalitate şi de aceea a fost atât de greu de prins adevărul.

„Noi, raporta G.I. Bulat, vom educa adevăraţi luptători pentru socialism la sat, care vor duce lupta cu chiaburii şi care vor zidi cu mâinile lor proprii socialismul. Ei trebuie să fie înaintaţi în aparat. Ei vor fi sprijinul puternic bolşevic în lupta pentru reconstrucţia socialistă a satului [pag. 187]. 

O informaţie foarte consistentă vine din materialul care arată că sovieticii doreau să „corecteze” greşeala ruşilor, statisticile cărora indicau un număr relativ mic de moldoveni în Transnistria. S-au făcut alte calcule, care dovedeau contrariul.

De fapt, sovieticii urmăreau să demonstreze cât de mare e numărul moldovenilor fideli regimului şi care doresc o limbă moldovenească „nealterată” de elemente româneşti.

S-au pregătit savanţi moldoveni care să inoculeze poporului ideologia comunistă despre limbă, istorie etc. Aceştia alcătuiau dicţionare (în stilul lui Stati) în care elemente de limbă cultă deveneau cuvinte născocite, lexeme traduse din „româneşte” sau din rusă.

Tot ei promovau ideea că limba moldovenească va putea creşte din ea însăşi, din fondurile ei străvechi (neapărat neromâneşti) readuse la viaţă.

Limba, susţineau ei, trebuie înţeleasă de popor, cartea să fie cea care coboară la nivelul omului simplu, şi nu acesta să se ridice până la înţelesurile ei. Ideea restaurării fondului arhetipal al limbii s-a amplificat până când a dus la procesul latinizării care, de fapt, a avut efectul invers celui scontat, reînviind pentru transnistreni conceptul de apartenenţă la cultura românească.

Din acest motiv, s-au găsit destule argumente pentru a se reveni în 1937 la alfabetul rusesc.

”Pe sub şriftu latin, ei (Madan, Chior etc. n.a.) au introdus limba română salonă, franţuzită […] Îndată s-a văzut, că aiştie-s aghenţi, speţiali trimăşi, ca să aducă o neînţălejere între noroadele Uniunii Sovetişe, şi în rând cu aiasta, ca şi naţionaliştii locali, să rupă Moldova Sovetică şi s-o dee în cănjile faşismului român […] Trecând în anu 1938 la şriftu rusesc, am eşit cutotul de sub înrâurirea culiturii burjuaznişe-faşiste, străine nouă, pe care duşmanii norodului vre să ne-o leje, şi amu ne aprotiem cutotu mai strâns de culitura norodului rusesc, ucrainean…” [pag. 322].

Acesta a fost stimulentul cel mai puternic al rusificării care, paralel cu moldovenizarea, s-a extins ca o epidemie şi asupra Basarabiei în perioada postbelică. Acestea şi multe alte lucruri ni le comunică autorii studiului respectiv prin documentele prezentate.

Ponderea cărţii e cu atât mai mare, cu cât documentele sunt redate fără vreo ajustare, exact aşa cum au fost ele publicate iniţial: cu numărul fiecărei hotărâri de guvern ori de partid, cu stilul violent, potrivit epocii „luptei de clasă”, în limba în care au văzut ele lumina tiparului.

Lectura acestora produce impresie zguduitoare prin monstruozitatea realităţilor dezvăluite.

Dar n-avem voie să nu le citim. Trebuie să facem un efort, încordându-ne auzul, văzul şi celelalte simţuri pentru a afla adevărul care încă nu s-a spus, dar pe care, dacă nu-l vom cunoaşte, vom avea pentru totdeauna memoria amputată.

Iată câteva fragmente, care dacă nu ar fi de plâns, ar fi de tot râsul,din ziarul”Plugarul roș”care promova în epocă ”limba moldovineascî”

 *  *  *  *  *

Politica de moldovenizare în R.A.S.S. Moldovenească

(fragment din articolul postat pe Blogul Corabia lui Sebastian)

       Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească a foat creată în 1924 dintr-un motiv evident : „pentru a justifica pretenţiile URSS asupra Basarabiei care în anul 1918 s-a unit cu România” .

Etapele moldovenizării RASSM,  au dus în cele din urmă, într-o rusificare extinsă după 1940 şi în Basarabia şi Bucovina.

Astfel, într-o primă etapă, 1924-1931, avem începutul actului de „moldovenizare” a proaspetei RASSM, act justificat printr-o teorie pe cât de falsă, pe atât de ilară: în RASSM şi Basarabia există un popor diferit de cel român, vorbind, în consecinţă, o limbă diferită de a acestuia din urmă (legitimându-se în acest mod şi actul creării RASSM).

În consecință, se începe un proces intens de ”moldovenizare” a populaţiei. Diverşi „savanţi” au încercat să dea o aură ştiinţifică acestei teorii a moldovenismului.

În 1924 L.A. Madan a elaborat chiar o gramatică a limbii moldoveneşti, care o va înlocui pe cea a lui G. Buciuşcanu.

Procesul de moldovenizare, trebuie precizat, nu convenea ruşilor şi ucrainenilor, deveniți aprigi luptători împotriva „limbii moldoveneşti”.

În cea de a doua etapă a moldovenizării, 1932- 1937, gramatica lui Madan va fi abjurată, ”savantul” fiind considerat un contrarevoluţionar. Din 1932, existând o puternică mişcare de latinizare în URSS, se va trece la alfabetul latin, iniţiindu-se un amplu proces de latinizare cu care, ca şi în cazul „moldovenizării”, ruşii şi ucrainenii nu erau de acord.

Latinizarea a avut un efect neprevăzut: „a contribuit la păstrarea identităţii româneşti din Transnistria şi confirmă o dată în plus apartenenţa populaţiei din raioanele din stânga Nistrului de naţiunea română.”

În cea de a treia etapă, 1937-1941, este declanşat un val de represiuni politice îndreptate împotriva celor care au susţinut latinizarea (deşi procesul de latinizare a fost comandat de autorităţile din Kiev şi Moscova).

Astfel, „în anul 1937 această acţiune (de latinizare, n.m.) a fost tratată de organele de partid şi de cele ale NKVD drept o măsură iniţiată de organele Siguranţei române şi realizată în practică de agenţii ei din RASS Moldovenească.”

Literatura cu grafie latină este rapid scoasă din circuit. Se revine la grafia chirilică şi la „limba moldovenească”, o variantă aparţinând, de această dată, lui I.D. Ceban. Această limbă moldovenească va fi impusă după 1940 şi în teritoriul dintre Prut şi Nistru.

Volumul Politica de moldovenizare în R.A.S.S. Moldovenească, prin documentele şi materialele antologate, îşi propune să ilustreze modul în care a luat naştere şi a fost promovată o teorie absurdă, teoria moldovenismului.

În acelaşi timp, această antologie reprezintă  mai ales un mod de a atrage atenţia asupra efectelor nocive ale acestei teorii fabricate în subsolurile fetide ale NKVD-ului, o teorie care a divizat, printr-o manipulare grosolană, un popor în două şi care încă mai erodează baza românească a unei populaţii româneşti.

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2017/05/09/cum-a-fost-inventata-limba-moldoveneasci/

 

Volumul poate fi consultat în varianta pdf

 

http://www.mihai-gribincea.com/publications/Politica%20de%20moldovenizare.pdf – Politica de moldovenizare în R.A.S.S. Moldovenească: culegere de documente şi materiale, alcăt. şi Introducere: Argentina Gribincea, Mihai Gribincea, Ion Şişcanu, Chişinău: Civitas, 2004, 336 p.

 

27/08/2020 Posted by | ANALIZE | , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 27 AUGUST. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 august, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 479 î.Hr.: În timpul războiului dintre persi si greci, spartanii condusi de comandantul Pausanias  infrang persanii in Bătălia de la Plataea.

 

 

 

 

 

410 : Ia sfârșit jefuirea Romei de către vizigoți (începută la 24 august) .

 

 

 

 1172:  Are loc la Catedrala din Westminster din Londra, căsătoria regelui lui Henric cel Tânăr al Angliei cu prințesa Margareta a Franței.

Marguerite de Franța (n.1158 – d. 18 septembrie 1197 ), era fiica lui Ludovic al VII-lea , regele Franței și al Constanței din Castilia .

A fost regina asociată a Angliei din 1172 până la 1183.

După moartea lui Henri cel Tânăr în 1183, s-a recăsătorit în 1186 cu Béla al III-lea (1148-1196), regele Ungariei cu care s-a angajat în a treia cruciadă ,murind  amândo în Țara Sfântă , fără să lase niciun descendent r. A fost înmormântată în catedrala din Tyr .

 

 

1388: Bătălia de la Bilecia – Parte a Războaielor otomane în EuropaBătălia de la Bilecia a avut loc pe 27 august 1388 între forțele bosniece conduse de ducele Vlatko Vukovici și cele otomane aflate sub conducerea lui Lala Șahin Pașa. Armata lui Vlatko număra 7.000 de luptători din Bosnia, fiind mult inferioară oștii Imperiului Otoman care strânsese 18.000 de luptători.

Acestea s-au înfruntat prima dată la Rudine, bosniacii, deși puțini, în cele din urmă au învins în apropiere de oraș Bilecia, ceea ce a întârziat avansul otoman în Bosnia. Șahin Pașa a scăpat fugind, în timp ce pierderile bosniecilor învingători erau nesemnificative.

Bătălia a impresionat populația bosniacă a acelei perioade, gravând pe mormântul ducelui Vlatko din apropriere de Stolac următoarea inscripție: „Ase leži dobri čoek Vlatko Vuković. Vojvoda Vlatko je prvi pobijedio Turke kod Bileće 27. avgusta 1388.” (Aici se odihnește bunul om Vlatko Vukovici. Ducele Vlatko a fost primul care i-a înfrânt pe turci la Bilecia 27 august 1388.)

 

 

 

 

 

 

1574: A decedat medicul  italian  Bartolomeo Eustachio (n. 1500 sau 1514 – d. 27 august 1574), unul din fondatorii anatomiei umane;(n.1500).

Eustachio a extins cunoștințele despre anatomia urechii studiind toate detaliile urechii interne, redescoperind și descriind corect acea cale de legătură dintre faringe și urechea medie, numită ulterior trompa lui Eustachio (sau Eustachius).

El  a mai studiat și descris cu multe amănunte: anatomia dinților (observând prima și a doua dentiție), originea nervilor optici, circulația sanguină fetală iar, în 1563, a descoperit glandele suprarenale.

A mai  studiat și reprezentat prin desene: rinichii, valvulele cardiace, vena cavă, coloana vertebrală, măduva spinării, mușchii (cum ar fi: mușchiul sterno-cleido-mastoindian, cel elevator al pleoapei, cel cocccigian etc.), precum și alte organe interne, la studiul cărora a utilizat un fel de lentile (microscopul de mai târziu !) .

O altă inovație promovată Eustachio, o constituie tehnica injectării de lichide colorate pentru studiul vaselor sanguine.

 

 

 

 

 

 

 

1577:  A încetat din viaţă Tițian (Vecellio Tiziano), pictorul oficial al Veneţiei. Tițian s-a bucurat de atenţia unor personalităţi precum Carol Quintul sau Francisc I .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dezvoltat tehnica culorii, ca mijloc de expresie artistică, obţinând efecte deosebite, pentru care este considerat ca fiind unul dintre primii pictori moderni.

 Moartea sa a survenit în timpul epidemiei de ciuma. Ca urmare a deciziei Senatului, în pofida prevederilor de igienă, scapă de groapa comună și este înmormântat lângă biserica „Santa Maria Gloriosa dei Frari” din Venetia.  

 

 

 

 

 

 

 

 1588: Tratat de comerţ încheiat de Petru Şchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul reginei, William Harebone, ambasador la Constantinopol, încheie, în numele reginei, cu domnitorul Petru Şchiopul un tratat prin care supuşii reginei urmau a fi liberi a se statornici şi a face negoţ, a vinde şi a cumpăra, „ba chiar a face toate cele ce societatea omenească şi obiceiul caută pentru negoţ şi pentru trebuinţele vieţii”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1595: Domnitorul Ieremia Movilă a recunoscut suzeranitatea polonă, declarând Moldova “membru credincios şi inseparabil” al coroanei polone.

 

 

 

 

 

 

 

1635: A murit  Lope Felix de Vega Carpio, reprezentant de seamă al Renaşterii spaniole; opera sa dramatică cuprinde peste 1800 de titluri; (n. 1562).

 

 

 

 

 

 

 

 

1664: 300 soldați englezi cuceresc așezarea olandeza New-Amsterdam din America de Nord si o renumesc in New-York .

 

 

 

 

 

 

 1689: Se semneaza intre Rusia si China (Imperiul Qing) tratatul de la Nercinsk (6 septembrie/27 august), care delimita frontiera intre cele doua imperii in Siberia, punand capat unui conflict militar a carui miza era regiunea fluviului Amur.

 

 

 

 

 

 

1770:  S-a născut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, clasic al filosofiei germane: “Logica”, “Fenomenologia spiritului” ; (m. 14 noiembrie 1831).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1776: Armata britanică a învins Armata Continentală  americană în cea mai mare înfruntare din timpul Razboiului de Independenta al Statelor Unite ale Americii, batalia de la Long Island. 

 

 

 

 

 

 

 

1783: A fost înălțat primul balon umflat cu hidrogen, construit la cererea fizicianului francez Jacques Alexandre César Charles, dupa numele caruia, mult timp, baloanele cu hidrogen au fost numite “charliere”. 

 

 

Jacques Alexandre Cesar Charles (1746-18 - Joseph Boze as art print or hand painted oil.

                                   Jacques Alexandre César Charles (1746-  1823)

 

 

 

 Acest prim „charlier”, avea 4 metri diametru, era umplut cu hidrogen.

Prima călătorie cu un astfel de balon a efectuat-o la 1 decembrie 1783 si ca si primul balon cu aer cald, inventat de fratii Montgolfier, a fost înălțat fara echipaj.

 

 

 

 

 

 

 

1812:  A început, în Moldova, domnia lui Scarlat Callimachi (până în 1819) care a iniţiat codul de legi al Moldovei (« Codul lui Calimachi »); (27.08/8.09).

 

 

 

 

 

 

 

1812: A început domnia lui Ioan Gheorghe Caragea în Tara Româneasca (din 27.08/8.09 pâna în 1818).

 

 

 

 

 

 

 

File:Ion Vodă Caragea.jpg

 

 

 

A devenit faimos pentru primul cod de legi din Valahia care îi poartă numele („Legiuirea Caradja”), pentru  politicile fiscale excesive dar și pentru măsurile efective luate împortriva epidemiei de ciumă bubonică care a izbucnit în 1813, la un an de la urcarea sa pe tron, cunoscuta sub numele de „ciuma lui Caragea”.

 

 

 

 

 

 

1855: In timpul războiului din Crimeea (1853-1856), fortăreaţa rusească de la Sevastopol a fost cucerită după un lung asediu, de forţele aliate (Franţa, Marea Britanie, Turcia) (27.08/8.09).

Orașul a fost cucerit de englezi, francezi si italieni în septembrie, imediat dupa capturarea fortului Malakof, principala reduta de rezistență.

Rusii rămași în viață au abandonat orașul, strecurându-se pe un pod de vase spre nordul golfului de Nord (Severnaia).

Războiul din Crimeea a prilejuit instalarea primei linii telefonice în Moldova şi Ţara Românească, folosită de trupele aliate.

 

 

 

 

 

1871: S-a născut  scriitorul american Theodore Dreiser; (d. 1945).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Theodore Dreiser
                                                  (27.08. 1871 –  28 .12.1945) 

 

 

 

 

 

1877: In timpul razboiului ruso-romano- turc a  avut loc primul atac al trupelor române asupra pozitiilor turcesti.

Misiunea de asalt şi cucerire a redanului otoman, din faţa redutei Griviţa-1 din sistemul de apărare a Plevnei,  a fost  încredinţată Regimentului 13 dorobanţi, comandat de locotenent-colonelul Ion Petrovici, şi altor subunităţi din cadrul Diviziei a 4-a infanterie.

Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca o primă victorie a Armatei române. Pentru succesul repurtat, drapelul de luptă al Regimentului 13 dorobanţi este distins cu Ordinul “Steaua României”.

De asemenea, s-a acordat unor ofiţeri şi soldaţi din subunităţile participante la atac Ordinul “Steaua României”, precum şi medalia “Virtutea militară”.

 

 

 

 

 

 

 

1877:  S-a născut Charles Stewart Rolls, constructor de automobile şi aviator; a fost primul aviator care a traversat Canalul Mânecii dus-întors, fără escală, în iunie 1910.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impreună cu Henry Royce, a format renumita firmă de automobile Rolls Royce la 25 decembrie 1904; (m. 12 iulie 1910).

 

 

 

 

 

 

 

 

1883: Vulcanul Krakatau din Indonezia erupe si provoaca un tsunami care cauzeaza moartea a  36.000 persoane. Explozia a fost resimtita până la 5.000 de kilometri si este  considerată cea mai mare catastrofă naturală a mileniului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 26 august 1883 (data locala 27 august, ora locală 10 a.m.), când Krakatau a erupt prima dată violent, jetul de cenușă avea o lungime de 27 de km.

A doua zi, dimineața, au urmat alte trei explozii. Ultima a fost cea care a aruncat în aer două treimi din nordul insulei Rakata.

Coloana  de cenușă a ajuns la o altitudine de 37 de km, iar zgomotul a fost auzit la 4600 de km distanță, în insula Rodriguez.

Acest zgomot a fost înregistrat ca fiind cel mai mare zgomot auzit pe pamânt.

În seara zilei de 27 august s-a mai înregistrat o explozie puternică, care a dus la surparea completă a părții nordice a insulei Rakata.

Cele patru explozii din 26-27 august au emis o energie echivalentă cu 200 megatone de TNT. Cea mai mare dintre explozii a fost cea de-a treia, estimată la echivalentul a 150 de megatone de TNT.   Indexul megnitudinii a fost de 6 VEI, numit și “colosal”.

În comparație, bomba de la Hiroshima a avut 20 de kilotone. Magma aruncată în aer a fost de aproximativ 125 km cubi.

 

 

 

 

 

 

 

1890: S-a născut Man Ray (pseudonim pentru Emanuel Radnitzky), fotograf şi cineast avangardist, numit de Cocteau ”poetul camerei obscure” (m. 18 noiembrie 1976).

 

 

 

 

 

 

 

 

1896: Războiul dintre Anglia si Zanzibar –  cel mai scurt razboi din istoria lumii,  s-a  desfasurat  intre orele 9:00   si  9:45.

 Conflictul a izbucnit  atunci când Sultanul Hamad bin Thuwaini, prieten al englezilor  a murit,iar  nepotul său  Khalid bin Bargash a preluat puterea printr-o  lovitură de stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potrivit unui tratat semnat in 1886, o condiţie pentru a deveni sultan al Zanzibarului  era  obţinerea  permisiunii de le  consulul  britanic. Marea Britanie a dat un ultimatum lui Khalid, cerandu-i  ca el si  forţele sale fidele să părăsească palatul.

Ca răspuns, Khalid  a chemat garda palatului şi s-a baricadat  în interiorul resedintei sultanului.

Incercarea lui Khalid bin Bargash de a negocia a venit prea târziu si a fost nevoit sa se refugieze impreuna cu soţiile sale la ambasada Germaniei. Apoi a plecat în exil în Tanganyka, unde a fost capturat de britanici  în 1916.

 

 

 

 

 

 

1903: S-a născut matematicianul român Miron Nicolescu ; (d. 1975).
 

 

 

 

 

 

 

1908: S-a născut  Lyndon Johnson, al 36-lea preşedinte al SUA ; (d. 22.01.1973).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910: Biochimistul polonez Casimir Funk a inventat termenul de “vitamine”, substanţe esenţiale pentru sănătatea omului.

 

 

 

 

 

 

 

1918: S-a nascut  Leon Leviţchi, lingvist, filolog, shakespearolog român; (d.16.10.1991).

 

 

 

 

 

 

 

 
1920: Nicolae Titulescu a fost numit delegat al României la Societatea Naţiunilor, alături de Thoma Ionescu şi Dimitrie Negulescu.

 

 

 

Nicolae Titulescu, artizanul păcii din Europa Centrală | Evenimentul Istoric

 

 

 

 

 

 

 

1928: 15 state au semnat la Paris pactul privind interzicerea războiului ca instrument al politicii naţionale (“Pactul Briand Kellog”).

 La 4 septembrie 1928 România a aderat la Pactul Briand-Kellogg privind interzicerea războiului ca instrument de politică naţională.

    După marile  pierderi umane şi materiale din Primul Război Mondial, ideea declarării  războiului ca  ceva ilegal a fost extrem de populară în opinia publică internaţională.

Pactul Briand-Kellogg, numit astfel după numele secretarului de stat american Frank B. Kellogg şi al ministrului de externe francez Aristide Briand, a fost semnat la Paris în 27 august 1928 de reprezentanţii a 15 state ( Franta, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Irlanda, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, India, Belgia, Polonia, Cehoslovacia, Germania, Italia şi Japonia.).

   Mai târziu, un număr de patruzeci şi şapte de naţiuni printre care şi România, au urmat exemplul, astfel ca in ​​cele din urmă pactul a fost  semnat   de un numar de 61 de state.

Primul test major a fost  în 1931, când Japonia a invadat  Manciuria deşi semnase acest pact.  În final acest act s-a dovedit a fi  lipsit de sens, fiind  clar că nu  există nici o modalitate de a fi pus  în aplicare sau să fie sancţionaţi cei care au declanşat noi conflicte.  

   Pactul Briand-Kellogg a făcut prea puţin pentru a împiedica Al Doilea Război Mondial.

Actul nu prevedea  nici o sancţiune împotriva celor care ar încălca pacea.   

 

 

 

 

 

 

1929: S-a nascut  scriitorul american Ira Marvin Levin (n. 27 august 1929, New York,  – d. 12 noiembrie 2007, New York ).

  Lucrările sale cele mai notabile sunt romanele A Kiss Before Dying (Sărutul dinaintea morții, 1953), Rosemary’s Baby (Copilul lui Rosemary, 1967),  The Stepford Wives (Neveste perfecte, 1972) și The Boys from Brazil (Băieții din Brazilia, 1976), precum și piesa Deathtrap (Capcana morții, 1978).

 

 

 

 

 

Ira Levin - IMDb

 

 

 

 

Romanul care i-a adus recunoaşterea internaţională, “Rosemary’s Baby”, s-a vândut până în anul 1978, doar în SUA, în 5 milioane de exemplare şi a fost ecranizat de regizorul Roman Polanski.

 

 

 

 

 

 

 

 

1939: Grigore Gafencu, ministrul de Externeal Romaniei , a declarat ministrului Germaniei la Bucureşti, W. Fabricius, că guvernul român este hotărât să păstreze neutralitatea “în orice conflict dintre Germania şi Polonia, chiar şi în cazul că Franţa şi Marea Britanie s-ar angrena şi ele în acest conflict”.

 

 

 

 

 

Grigore Gafencu CrestinOrtodox.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 1943: A murit Constantin Prezan, mareşal român , membru de onoare al Academiei Român, fost  Şef al Marelui Stat Major în perioada 1918-1920 și coordonator al planului campaniei militare române din 1917 – bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz; (n. 1861).
 

 

 

 

Mareşalul Constantin Prezan, cel mai modest erou al României. Personalitatea sa, ţinută în umbră de comunişti

 

 

 

 

 

 

 

1950: A murit scriitorul italian Cesare Pavese; (n.9 septembrie 1908).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955 : A apărut prima ediţie a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. Ideea i-a aparţinut lui Sir Hugh Beaner, director comercial al unei companii engleze producătoare de bere, într-o permanentă căutare de idei promoţionale.

  Acesta a luat legătura cu fraţii gemeni Norris şi Ross McWhriter din Londra, care se ocupau cu evidenţa unor fapte ieşite din comun.

 

 

Guinness World Records | I Can Read Books | ICanRead.com

 

 

 

 

Cartea a fost publicată  în septembrie acelaşi an și încă din primul an de apariţie,  s-a clasat pe primul loc în topul celor mai bine vândute cărţi

 

 

 

 

 

 

 

 

1958: A murit fizicianul american Ernest Orlando Lawrence, autorul unor importante  cercetări în domeniile radioactivităţii şi fotoelectricităţii (împreună cu colaboratorii a descoperit izotopii radioactivi şi sinteza unor elemente transuranice) ; (n. 8 august 1901).

A fost distins cu  Premiul Nobel pentru Fizică în 1939.

 

 

 

 

Ernest Lawrence - Chemistry Encyclopedia - structure, elements, number, atom, Youth and Education

 

 

 

 

A inițiat lucrări privind fizica nucleară şi aplicaţiile ei în biologie şi medicină și a construit primul ciclotron (1930).

A avut un rol important în realizarea primei bombe atomice americane. În onoarea sa, elementul chimic 103 a fost numit „lawrenciu” .

 

 

 

 1963: A murit inventatorul afro-american Garret Morgan; în 1914 inventatorul care a patentat masca de gaze, iar în 1923, primul semafor automat de trafic al circulației; (n. 1877).

 

 

 

Black History Month Innovation: Garrett Morgan | Multnomah County Library

 

 

 

 

 

 

 

1965: A murit Le Corbusier (nume la naștere: Charles Édouard Jeannerat-Gris), arhitect, urbanist, designer, pictor, litograf, sculptor şi teoretician de artă francez de origine elveţiană .

În pictură, a iniţiat, împreună cu A. Ozenfant, curentul “purist” (1918); (n. 6 octombrie 1887).

 

 

 

 

 

 

 

Le Corbusier / Charles-Édouard Jeanneret - Home | Facebook

 

 

 

 

 

A fost un pionier în studiile teoretice atât ale urbanismului modern cât şi designului modern la modul foarte general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965:  A fost înfiinţată Universitatea din Craiova. Prin decizia nr.894 a Consiliului de Ministrii din 27 august, facultatile de Matematica, Chimie, Filologie, Economie, Electrotehnica, Agronomie, Horticultura au fost unite sub aceeasi administrare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970:  A încetat din viaţă marele actor român Ştefan Ciubotăraşu: “Valurile Dunării”, “Neamul Şoimăreştilor”; (n. 21 martie 1910).

 

 

 

 

 

Ștefan Ciubotărașu - Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

 

1975: Moare împaratul Etiopiei, Haile Selassie I.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 A  fost ultimul împărat al Etiopiei si a domnit intre anii  1930 – 1936 (cand tara sa a fost invadata de Italia fascista)  şi 1941  pana in 1974, cand a fost inlaturat de la putere de o lovitura de stat  militara.

 

 

 

 

 

 

 

1979: Un atentat cu bombă al Armatei Republicane Irlandeze (IRA ),îl ucide pe vărul reginei Marii Britanii, lordul Louis Mountbatten.

 

 

 

 

 

 

 

Lordul Mountbatten

 
 
 
 

 

 

1982:  Hotărâre a Biroului Comitetului Executiv al CNEFS  din Romania prin care se interzicea organizarea şi funcţionarea oricăror cercuri de yoga şi karate pe lângă sau în cadrul unităţilor sportive din ţara noastră.

Hotărârea a fost abrogată la data de 16.01.1990, dupa revolutia anticeausista.

 
 
 
 
 

1982: Lansarea primului avion de linie Rombac 1-11- primul avion de transport de pasageri cu reacţie realizat în ţara noastră, produs la fosta Întreprindere de Avioane Bucureşti (actualmente Romaero Băneasa).

 

 

 

 

 

File:JAT ROMBAC 1-11 Milinkovic.jpg - Wikimedia Commons

 

 

 

 

 

 

România devenea astfel primul stat comunist din lume, exceptând URSS, care producea un avion cu reacţie pentru pasageri.

Zborul inaugural cu pasageri a avut loc la 28 ianuarie 1983, pe ruta Bucureşti–Timişoara.

 

 

 

 

 

 

 

1985: S-a născut Alexandra Nechita, pictor american de origine română; este considerată un fenomen în lumea artei, fiind numită “micuţa Picasso”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989: La Chişinău a avut loc una din cele mai mari manifestaţii populare din istoria românilor: 750.000 de persoane (aprecierea săptămînalului “Literatura şi Arta”).

Cei prezenți  au cerut decretarea limbii române ca limbă oficială în RSS Moldovenească şi revenirea la alfabetul latin, obiective care au fost atinse prin legile votate de parlamentul de la Chişinău în 31 august 1989.

“Ziua ce va lumina un veac” este descrierea pe care “Literatura şi Arta” a dat-o zilei de 27 august 1989.

 

Mai multe amănunte despre acest eveniment istoric citiţi în articolul “27 August 1989 – Marea Adunare Naţională de la Chişinău sau “ziua ce va lumina un veac”.

 

 

 

 VIDEO:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_BSfmhLOxO0

 

 

 

 

 

 

 

1991: La câteva zile dupa puciul de la Moscova, Republica Moldova si-a proclamat independenta, dupa ce Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova, votand LEGEA Nr. 691 din  27.08.1991, privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova.

Guvernul si  Parlamentul Romaniei au sprijinit acest act, recunoscand, imediat, noul stat romanesc.

La 3.09.1991, prin decizia Parlamentului, România devenea primul stat care recunoaştea independenţa Moldovei.

 

 

 

  

 

 Video:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991: Comunitatea Europeană recunoaşte independenţa ţărilor baltice: Estonia, Letonia şi Lituania.

 

 

 

 

 

 

 

2003: Planeta Marte se află la cea mai mică distanţă de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecând la aproape 55.758.006 km de Pământ,

 

 

 

 

 

 

Planetele | Natura

 

 

 

 

 

 

 

 

2007: Zborul inaugural al primei linii aeriene a Vaticanului; aeronava a decolat din Cetatea Sfântă şi a zburat până în oraşul francez Lourdes. Invitatul special al acestui eveniment a fost cardinalul Camillo Ruini, fost şef al Congresului episcopilor italieni.

 

 

 

 

 

 

 

2008:  Georgia a decis să îşi reducă prezenţa diplomatică în Rusia, lăsând doar doi diplomaţi în funcţie la Moscova, ca ripostă la recunoaşterea de către Rusia a republicilor separatiste georgiene Abhazia şi Osetia de Sud.

 

 

 

 

 

 

2009: A murit Serghei Mihalkov, scriitorul  rus  care a scris imnul sovietic sub Stalin şi apoi imnul Rusiei independente, tatăl cineaştilor Nikita Mihalkov şi Andrei Koncealovski (n. 13.03.1913);  (n. 1912).

 

  

 

 

 

2011: A murit actriţa americană Eve Brent; (n. 1929).

 

 

 

Eve Brent

 

 

Cel mai  cunoscut rol pe care la interpretat a fost acela din filmul Tarzan al lui Gordon Scott.

În 1980 a câștigat un premiu Saturn pentru cea mai bună actriță în rol secundar în filmul comedie de groază regizat de Vernon Zimmerman , având în rolul principal pe Dennis Christopher  și Linda Kerridge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011: A murit actriţa rusă Lya Savvina; (n. 1936).

 

 

 

 

 

Lya Savvina - CeDe.chIya Savvina in “The Lady with the Little Dog”, 1960 – Color by Klimbim 0.1

 

 

 

 

 

 

 

A absolvit Departamentul de Jurnalism al Universității de Stat din Moscova și a apărut în 30 de filme după ce a jucat rolul vedetei în rolul lui Anna Sergheievna în The Lady with the Dog  (1960).

Din 1977, a jucat la Teatrul de Artă din Moscova . Pe parcursul carierei sale a primit numeroase premii, printre care Premiul Crystal Turandot și Premiile de Stat ale URSS și RSFSRuse .

 

 

 

 

 

 

 

 

2011: Uraganul Irene lovește coasta de est a Statelor Unite, ucigând 47 de oameni și provocând pagube estimate la 15,6 miliarde de dolari.

 

 

 

 

 

2014: A avut loc inaugurarea gazoductului Iaşi-Ungheni, ( o conductă lungă de 43 Km) care interconectează reţele de gaz din România şi Republica Moldova, a cărei construcţie a început pe 27 august 2013. Conducta are o capacitate de 1,5 miliarde mc.de gaz.

Conducta de la Ungheni la Chișinău a fost terminată în anul 2020, aceasta  fiind construită de Vestmoldtransgaz SRL, companie achiziționată de Transgaz prin filiala sa Eurotransgaz. Are 120 km  și trei stații de predare a gazelor naturale.

 Motivul care a stat la baza acestui proiect a fost acela că Republica Moldova, țară dependentă 100% de gazul rusesc, avea ca angajament, odată cu aderarea la Comunitatea Energetică în octombrie 2010, diversificarea surselor de energie.

  

 

 

 

 

 

 

27 august este:

 

 

 

 

 

 

 

În R.Moldova – Ziua Independenței –  ziua națională a R. Moldova. Este comemorată adoptarea Declarației de Independență față de  Uniunea Sovietică la 27 august 1991. 

 

 

 

 

 

 

O ANALIZA STRATFOR – R.Moldova, un stat fara naţiune | CER SI PAMANT ROMANESC

 

 

 

 

 

 

Republica Moldova este un stat situat în sud-estul Europei, învecinat  cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud. Este o țară fără ieșire directă la mare, dar cu o ieșire la Dunăre pe o distanță de 430 de metri la extremitatea sa sudică prin intermediul căreia are acces și la Marea Neagră.

Capitala este orașul Chișinău, suprafața sa totală este de 33.846 km² și o populație de 2.998.235 locuitori, din care 83% sunt etnici români (moldoveni), iar restul ucraineni, găgăuzi, ruși, țigani ș.a.

 În procesul dezintegrării  Uniunii Sovietice, Republica Moldova și-a declarat independența la 27 august 1991.

La 29 iulie 1994 a fost adoptată prima constituție a Republicii Moldova. Drapelul său de stat este identic cu cel al României, albastr- galben- roșu.

Începând cu anul 1990, o suprafață de 4163 de km² din  teritoriul său situat pe malul estic al fluviului Nistru este sub control de facto al regimului separatist din Transnistria (controlat efectiv  de Rusia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

Sfântul Fanurie

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sfantul Fanurie s-a nascut in insula Rodos din Grecia, insa nu se cunoaste data nasterii sale. Sfantul Fanurie a avut doisprezece frati, iar el a fost cel mai mare. Dupa moartea tatalui sau, mama sa ajunge sa cante si sa joace prin diverse locuri.

Cand Fanurie descopera acest lucru, decide sa fuga in pustiu. Primeste botezul si revine dupa un timp in orasul sau natal. Afla ca mama sa a murit in momentul in care a fost descoperita de el intr-un local si ca fratii sai s-au raspandit prin lume.

 

Revine in pustie si duce o viata aspra, manca o data la trei zile. Prin rugaciune a adus tamaduire surzilor, orbilor, botezandu-i si invatandu-i dreapta credinta. Cu toate ca savarsise atatea minuni, este nevoit sa parasesca cetatea, din cauza rautatii oamenilor. Acestia spuneau ca minunile savarsite de el nu sunt facute cu ajutorul lui Dumnezeu, ci al demonilor.

Se pare ca ajunge in Egipt, unde o readuce la viata pe fiica regelui. In urma acesti minuni, imparatul si slujitorii sai au primit botezul.

Dupa o vreme, vrajitorii din Egipt s-au ridicat impotriva lui Fanurie si astfel, sfantul a fost supus la multe chinuri: i s-au taiat mainile si degetele de la picioare, urechile, i s-au smuls dintii, a fost batut cu pietre, ca in cele din urma sa i se taie capul.

Moastele Sfantului Fanurie au fost descoperite de cativa pastori, in jurul anului 1500, intr-o pestera. Alaturi de moastele sale, au gasit si o piele de animal pe care era scrisa viata Sfantului Fanurie.

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie ( surse):

 

Crestin Ortodox.ro; Istoricul zilei.com;Mediafax.ro; e,maramures.ro; Wikipedia.ro; Rador.ro

 

27/08/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: