CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

DOSARELE COMUNISMULUI SOVIETIC.CREDINŢA PUSĂ LA ZID

CREDINŢA PUSĂ LA ZID

Dosarele istoriei

 Prezentul material are ca bază un număr extrem de limitat de documente, depozitate la Arhiva Naţională a Republicii Moldova, care pînă nu demult erau accesibile numai foştilor nomenclaturişti.

Majoritatea documentelor utilizate sunt inedite. Ele  , văd lumina tiparului pentru prima dată. Noile informaţii privind activitatea confesiunilor religioase alcătuiesc modesta valoare a acestui articol.

Autorul încearcă intenţionat să prezinte informaţia „crudă” pentru a nu-l influenţa pe cititor sub nici o formă şi a-i da posibilitatea să-şi facă propria opţiune asupra unui sau altui eveniment secretizat cu rîvnă de autorităţile sovietice.

ATEISMUL-Religia statului  sovietic

În toate timpurile sectele religioase, adică cei consideraţi că au deviat de la religia oficială a statului, au fost în vizorul poliţiei şi autorităţilor, indiferent cine au fost aceştia: „ohranka” şi autorităţile Rusiei ţariste, siguranţa şi autorităţile române, NKVD-ul, apoi KGB-ul şi autorităţile sovietice.

Ştefan Ciobanu în lucrarea sa „Basarabia” a dedicat aproape un întreg capitol sectelor religioase din Basarabia.

Domnia sa scrie: „La 1812 după ce Rusia rupe Basarabia din trupul Moldovei ea caută s-o populeze şi neavînd nici oameni, nici mijloace pentru acest scop, recurge la sistemul de care s-a servit Ecaterina II pentru Rusia Meridională, la colonizarea ei cu străini.

După ce Basarabia a fost reocupata in 1944, URSS începe să stabilească şi aici sistemul său politic, economic, cultural şi religios, mai exact spus, ateist.

Biserica creştin-ortodoxă începe să fie persecutată. Slujitorii ei sunt arestaţi, deportaţi sau chiar omorîţi in numar mare. Bisericile creştine sunt închise, transformate în depozite sau aruncate în aer.

Omul cu cruciuliţa la gît şi cu icoană în casă, începe să fie înjosit, batjocorit, tratat ca un duşman al poporului. Pe an ce trece, numărul de biserici creştine devine din ce în ce mai mic. Şi mai puţine rămîneau bisericile în funcţiune.

Sigur că populaţia se revolta, opunea rezistenţă, dar după arestările, deportările şi lichidările fizice întreprinse anterior de sovietici, puţini îşi doreau să completeze listele „negre” ale NKVD-ului.

Important a fost  faptul că locuitorii în revolta lor acţionau răzleţ, neorganizat şi local. În consecinţă, autorităţile sovietice aveau posibilitatea de a depista uşor iniţiatorii, ca în cele din urmă aceştia să fie pedepsiţi.

Şi ultimul factor – metodele mişeleşti folosite de autorităţi. De exemplu, bisericile erau in secret minate, iar în toiul nopţii – aruncate în aer.

Dimineaţa, sătenii vedeau cu durere cele întîmplate, neputincioşi sa mai schimbe ceva. Asa au fost aruncate în aer bisericile din satele Jevreni şi Răculeşti, raionul Criuleni şi altele.

In cazul altor culte  religioase,majoritatea din ele activau ilegal. Adunările, în multe cazuri, se desfăşurau clandestin. Din zecile de case de rugăciuni existente erau cunoscute de autorităţi un număr redus si de aceea autorităţile sovietice au hotărît crearea unui organ, care să supravegheze sectele religioase.

Împutenicitul Sovietului… – mecanismul de supraveghere a confesiunilor religioase

În funcţiile acestui organism se includea şi procedura de informare a Moscovei despre tot ce se întîmplă în RSSM cu sectele religioase .

O scrisoare secretă din 3 martie 1945, semnată de Poleanschii, Preşedintele Sovietului pentru chestiunile religioase pe lîngă Sovietul Comisarilor  Norodnici al URSS (mai departe cu abrevierea SCN a URSS – Al.M.), adresată lui T.Constantinov, Preşedintele Comisarilor Norodnici al RSS Moldoveneşti, relata: „Ca completare a discuţiei telefonice, Sovietul pentru chestiunile cultelor religioase solicită ca Dvs, personal, să luaţi măsuri pentru numirea urgentă a Împuternicitului Sovietului pentru chestiunile cultelor religioase pentru RSS Moldovenească…”.

Scrisoarea a fost tipărită numai în două exemplare – unul pentru adresant, altul – pentru dosar.

Caricatura anticlericala din timpul stalinismului

Sursa: blogul parintelui ieromonah Savatie

Într-o altă scrisoare secretă, datată cu ziua de 13 martie 1945 şi semnată de acelaşi autor, adresată tuturor preşedinţilor executivelor regionale ale sovitelor de deputaţi, aflăm că: „Comisia de pe lîngă SCN al URSS responsabilă de eliberarea şi eliberarea temporară  de la mobilizare la 26 februarie 1945 a adoptat o decizie cu nr.43, potrivit acesteia erau eliberaţi de la serviciul militar şi mobilizare (este cazul să amintesc că al II-lea război mondial mai continua – Al.M.) slujitorii cultelor, care deserveau casele de rugăciuni în funcţiune.

În lista acestora se includeau slujitorii bisericii armeano-grigoriene, a lipovenilor (staroobreadţî), catolice şi greco-catolice, luterane şi musulmane a religiei mozaice şi a credincioşilor evanghelişti şi baptişti.

Tot în lista respectivă erau incluşi şi conducătorii bisericii adventiste de ziua a şaptea.

Această hotărîre a fost multiplicată şi trimisă tuturor republicilor unionale. Probabil, că decizia nominalizată nu este altceva decît un gest gospodăresc comunist menit să încurajeze donaţiile financiare ale sectelor în fondul statului şi munca supraomenească pentru front.

În funcţia de Împuternicit al Sovietului privind chestiunile cultelor religioase pe lîngă SCN al URSS pentru RSS Moldovenească a fost numit la 16 iunie 1945 Piotr Nicolaevici Romenschii, apoi, după un scurt timp, acesta este înlocuit de tov. S. Deseatnicov.

Pentru a înţelege importanţa care o dădeau autorităţile sovietice acestei funcţii este necesar să cunoaştem un document în calitate de argument.

Este vorba de Decizia nr.513 din 4 iunie 1945 a Sovietului Comisarilor Norodnici al RSS Moldoveneşti despre salariul funcţionarilor de stat în cadrul cărora era inclus Împuternicitul…

Potrivit Deciziei, acesta avea un salariu de o mie şase sute de ruble pe lună, fapt ce constituia o întreagă avere. Pentru orientare, e necesar să menţionăm, că salariul lunar al Preşedintelui Sovnarcomului RSS Moldoveneşti era de două mii de ruble.

În scurt timp, de la instanţa superioară de la Moscova, pe adresa Împuternicitului Sovietului din RSSM, S. Deseatnicov, au început să sosească un şir întreg de instrucţiuni şi decizii (unele din ele destul de amănunţite) şi toate cu inscripţia „secret” sau „strict secret”.

Activitatea confesiunilor religioase din RSSM în primii ani după război.

Până în 1940 în Basarabia locuiau peste 80 mii de luterani, peste 20 mii de calvinişti, mii de catolici etc.

De la apariţia şi până în prezent, inclusiv şi anii 1918-1944, cînd Basarabia a fost în componenţa României, pe teritoriul Basarabiei şi apoi pe teritoriul ce mai rămăsese de la Basarabia (după ce a fost mutilată de Stalin), au activat câteva confesiuni religioase mai importante.

Aici se înscriu baptiştii, adventiştii de ziua a şaptea, martorii lui Iehova, penticostalii şi lipovenii. După terminarea războiului, aceste confesiuni şi-au continuat activitatea sub noua putere.

Un document secret sovietic din 4 aprilie 1946, semnat de Preşedintele Sovietului pentru chestiunile cultelor religioase de pe lîngă Consiliul  de Miniştri al URSS, tov. Poleanschi, ne comunică următoarele:

„Din dispoziţiile Sovietului… şi a materialelor de care dispunem se vede clar, că comunitatea evanghelist-creştin-baptistă din RSS Moldovenească pînă în prezent practică forme şi metode de activitate necaracteristice unei organizaţii religioase şi care sunt interzise de legislaţia sovietică cum sunt – şcolile duminicale, cercurile pentru copii şi adolescenţi, şedinţele femeieşti, casele de ajutor reciproc, cursurile de „bunăvestire” ş.a.

 Propăvăduitorii comunităţii liber se deplasează prin judeţe şi care, de facto, se ocupă de activitatea misionară.

 Sovietul pentru  chestiunile culturilor religioase de pe lîngă Consiliul de Miniştri al URSS vă propune Dvs. prin intermediul preşedintelui superior, în primul rînd, de a interzice orice deplasare a propăvăduitorilor în alte comunităţi care urmăresc scopul de a mări numărul cerdincioşilor prezenţi la adunările acestora.

Puneţi-le condiţia că fiecare presbiter a comunităţii poate să îndeplinească funcţiile de slujitor al cultului numai în comunitatea la care a fost înregistrat.

 Dreptul de a se deplasa pe la toate comunităţile din republică îl are numai presbiterul superior. În ceea ce priveşte şcolile duminicale, organizaţiile pentru copii şi adolescenţi, a caselor de ajutor reciproc, trebuie să luaţi măsuri pentru lichidarea acestora, dar acest lucru trebuie făcut atent, cu tact şi nu brusc în toată republica. În acest lucru trebuie să reuşiţi din fiecare caz concret…”.

Din fragmentul documentului citit mai sus, care nu este altceva decît un set de indicaţii date de Moscova Împuternicitului Sovietului pentru chestiunile cultelor religioase de pe lîngă Consiliul de Miniştri al URSS pentru RSS Moldovenească, tov. Deseatnicov, se conturează o solicitare de amestec în treburile confesiunii respective.

O altă latură şi atitudine a autorităţilor sovietice faţă de confesiunile religioase o aflăm din conţinutul următorului document, care este tot o scrisoare secretă de la Moscova adresată tov. Deseatnicov şi scrisă la 19 aprilie 1946.

„Din documentele de care dispunem se vede, că în RSS Moldovenească în mod ilegal există un curent deosebit al secţiei Adventiştilor de ziua a şaptea, aşa numiţii „sîmbotişti-reformişti”, reprezentantul cărora este un oarecare Cercov T.I. din oraşul Unceni (probabil Ungheni – Al.M.).

În timpul de faţă Cercov încearcă să legalizeze comunitatea acestui curent (care categoric nu recunoaşte serviciul militar cu arma în mâini şi exclude orice muncă în ziua de sâmbătă).

Sovietul pentru chestiunile cultelor religioase vă propune Dvs. că, în nici un caz să nu înregistraţi comunitatea „sîmbotişti-reformişti” şi să nu primiţi nici un fel de cereri de la aceştia”.

Guvernul RSSM, în scopul consolidării socialismului şi a noii puteri, a început o procedură de legalizare a comerţului cu cărţi şi lichidarea literaturii ce venea în contradicţie cu concepţiile comuniste.

Este vorba de Hotărîrea nr.794 a Consiliuli de Miniştri a RSS Moldoveneşti din 15 august 1946. Reieşind din faptul că în documentul nominalizat se menţionează şi fondurile de carte sau bibliotecile confesiunilor religioase, vă propunem acest document integral:

Strict secret

„Despre legalizarea comerţului cu literatură pe pieţele orăşăneşti şi raionale din RSS Moldovenească”.

În scopurile legalizării comerţului cu carte pe pieţele orăşeneşti şi raionale, Consiliul de Miniştri al RSSM HOTĂRĂŞTE:

1.    A obliga Ministerul Comerţului RSSM /tov. Akimov/, secţia moldovenească a COGIZ-ului (secţia de carte a editurii de stat – A.M.) /tov. Varenbud/, Moldpotrebsoiuz / tov. Craiuşin / de a organiza la pieţele orăşeneşti, magazine şi chioşcuri, anticariate pentru comerţul cu literatură.

2.    A obliga Ministerul Comerţului şi Ministerul afacerilor interne din RSS Moldovenească de a interzice orice vînzare de carte şi literatură particulară la piaţă, permiţînd cumpărarea şi vînzarea cărţilor numai prin intermediul magazinelor de stat, anticariate şi chioşcuri.

3.    A propune Glavlitului RSSM / tov. Bartâşi / şi împuterniciţilor acestuia din raioane de a instala un control riguros privind literatura care se achiziţionează în magazinele de anticariat. 

4.    Direcţiei pentru chestiunile bisericii ortodoxe / tov. Romenschii / împuternicitului pentru chestiunile cultelor de pe lîngă Consiliul Miniştrilor al RSSM / tov. Deseatnicov / să asigure revizuirea şi confiscarea din fondurile de carte a mănăstirilor, bisericilor şi a comunităţilor religioase a literaturii fasciste, monarhiste  şi altor cărţi duşmănoase.

Preşedintele Consiliului de Miniştri al RSSM  G.Rudi”

de pe blogul parintelui ieromonah Savatie

Autor:Alexandru Moraru, Şef de secţie la Arhiva Naţională a R.Moldova

Publicat in „Glasul naţiunii” din 16 ianuarie 2003

Publicitate

02/08/2010 Posted by | CREDINTA | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

CETĂȚENII R.MOLDOVA OBȚIN MULT MAI UȘOR CETAȚENIA ROMÂNA

Cetatenia romana se obtine mult mai usor acum pentru cetatenii din RM

Din 2009 şi până în prezent, peste 60.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova au căpătat sau urmează să obţină anul acesta cetăţenie română. Pentru moldovenii de peste Prut, obţinerea cetăţeniei române este o simplă formalitate, aceştia intrând în categoria celor care îşi redobândesc cetăţenia română, susţin reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, din cadrul Ministerului Justiţiei, citați de cotidianul.ro.

Singurul document necesar pentru aceştia este un act care să dovedească o legătură de rudenie cu o persoană care a vieţuit în Basarabia de dinaintea alipirii la Uniunea Sovietică, fără să mai fie necesară susţinerea vreunui interviu. Totodată, pentru a obţine cetăţenia română, moldovenii nu trebuie să locuiască în România.

Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, în 2009, 25.183 de persoane au devenit cetăţeni români, iar în acest an din 41.649 de cereri au fost soluţionate 17.084. Cele mai multe dintre cereri fac parte din categoria redobândirii cetăţeniei, solicitate de moldoveni. Deşi reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie susţin că nu deţin o statistică referitoare la ţările din care provin cei care solicită cetăţenie română, aceştia admit că majoritatea cererilor sunt pe redobândire de cetăţenie.

Mai mult, în tabelele publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei cu numele celor care au depus jurământul de credinţă faţă de România, peste 95% dintre acestea au rezonanţă moldovenească: Chirtoacă Vitalie, Cobăşnean Ludmila, Cuzuioc Zvetlana, Maslyennikova Nataliya, Moruşiac Feodor, Maximenco Galina, Pomerantsev Borys, Tcaci Nadejda, Vahnovan Ruslan, Patraşco Piotr etc. Cei mai mulţi dintre moldovenii care au obţinut deja cetăţenia română sunt născuţi între anii 1980 şi 1989.

VEZI continuarea articolului pe cotidianul.ro

Sursa:www.tribunabasarabiei.ro

02/08/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA, PRESA ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

VIDEO SI FOTOGALERIE:PRESEDINTELE CLINTON SI-A MARITAT FATA

Imagine: Bill Clinton şi Chelsea Clinton de mers pe jos culoar

Genevieve De Manio/AFP – Getty Images

Fostul preşedinte Bill Clinton si fiica sa , Chelsea Clinton ,  la ceremonia nuntii acesteia , sâmbătă în Rhinebeck , New  Y0rk.A fost o ceremonie de nunta princiara.

Se pare ca presedintele Obama nu a fost invitat.Acum cateva zile,Obama declara la un post de televiziune,in gluma,ca nu a fost invitat pentru ca atentia tuturor s-ar fi focalizat pe presedinte si nu pe tinerii casatoriti.

Cheltuielile de nunta s-au ridicat la frumusica suma de 5 milioane $.

Imagine: Mark Mezvinsky şi Chelsea Clinton , la nunta zi

Genevieve De Manio/AFP – Getty Images

Mark Mezvinsky şi Chelsea Clinton s-au căsătorit  sâmbătă, în cadrul unei ceremonii  in care au fost respectate  atât tradiţiile creştine , cat si cele evreiesti.Cununia religioasă a fost oficiată împreună de un rabin şi un reverend metodist .Chelsea Clinton s-a căsătorit cu finanţistul Mark Mezvinsky, in luxoasa rezidenţă Astor Courts de lângă New York in fata a peste 500 de invitaţi, dar într-o mare discreţie faţă de presă.
Mark, are 32 de ani şi Chelsea  30 de ani,si se cunosc din primii ani de liceu,dar au inceput sa fie mai apropiati cu doar câţiva ani. in urma .

 

Nunta lui Chelsea Clinton

 Orăşelul Rhinebeck, unde se află proprietatea pe care a avut loc nunta, a fost invadat de presă şi de curioşi. Organizatorul nunţii a oferit cîte o sticlă de vin fiecărui locuitor al localitatii .

   Comentariu saccsiv:

   Sa ne ramintim cine sunt parintii mirilor.

    Bill Clinton

   William Jefferson Blythe III  Clinton( nascut in 1946-), participant Bilderberg Group, fost US President, 1993 – 2001, membru Council on Foreign Relations, membru COMISIA TRILATERALA, membru Bohemian Grove, a autorizat bombardamentele asupra Serbiei In colegiu a intrat in fratia Alpha Phi Omega si mai apoi in Phi Beta Kappa. De asemenea a devenit membru al Ordinului  DeMolay si al Kappa Kappa Psi.  Este prieten cu familia Rockefeller. 

   Citat Bill Clinton:                           

   “Nu trebuie sa fim chiar atât de fixati în dorinta noastra de a pastra drepturile americanilor.“

   Hillary Clinton

   Hillary Diane Rodham Clinton ( nascuta  in 1947 -), participanta Bilderberg Group, US Senator, candidata prezidentiale 2008, secretar de stat in administratia Obama, participanta  World Economic Forum,  Salzburg Global Seminar si Renaissance Weekend. Membra Democratic Leadership Council, membra Trilateral Commission, membra Council on Foreign Relations. A intrat de tanara in CASTA politicienilor, ajutandu-l pe guvernatorul Nelson Aldrich Rockefeller in campania republicana.   

   Intr-o actiune pro avort din timpul campaniei sale electorale, a spus (referitor la o vizita in Romania):

   „Atat de multi copii au fost abandonati si lasati in orfelinate incat, din pacate, aceasta a dus la o epidemie de SIDA“  

   Si:

   Cred ca o potentiala viata incepe in momentul conceptiei, dar din punctul meu de vedere problema nu se rezuma la viata potentiala, ci afecteaza si celelalte vieti implicate

   Pe 15 iulie 2009 declara ca este fericita ca Council on Foreign Relations a creat un avanpost in Washington DC, deoarece aceasta inseamna ca nu mai trebuie sa calatoreasca prea departe pentru a-si primi ordinele:

   “Primim o multime de sfaturi de la Consiliu si aceasta inseamna ca nu va mai trebui sa merg prea departe pentru a ni se spune ce trebuie sa facem si cum trebuie să ne gândim la viitor.”

Hillary Clinton: “COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS spune guvernului ce trebuie sa faca …”

 

   Marc Mezvinsky, ginerele, lucreaza actualmente pentru Goldman Sachs, este fiul fostului congresman de Iowa Edward Mezvinsky (1937 -), implicat in diverse fraude si care  a iesit din puscarie in 2008.   

   Mama lui Mark, Marjorie Margolies-Mezvinsky (1942 – ) a divortat de Edward Mezvinsky

Vremea a fost aproape perfecta
Imagine: Mark Mezvinsky , Hillary Clinton , Chelsea Clinton şi Bill Clinton , împreună la nunta

Barbara Kinney/AFP – Getty Images

Fostul preşedinte Bill Clinton ,  dreapta , şi soţia  sa  secretarul de stat Hillary Clinton , al doilea de la stânga , impreuna  cu fiica lor Chelsea Clinton şi soţul  acesteia  Marc Mezvinsky , stânga. Mireasa a purtat o rochie conceputa de Vera Wang , iar mama  mireasei a purtat o rochie confectionata  de Oscar de la Renta .
Image: Astor Courts is seen in Rhinebeck, N.Y.,

Mike Groll / AP  .Astor Courts in Rhinebeck, N.Y., sambata .

SURSE:msnbcmedia3.msn.com/j si saccsiv’s weblog

Pentru a accesa VIDEO,click pe linkurile de jos:

02/08/2010 Posted by | DIVERTSMENT | , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: